مدیر دفتر دادگاه

مشاوره با وکیل توهین و تهدید

کادر دفتری دادگاه : دفتر دادگاه مشتمل بر یک نفر مدیر دفتر دادگاه و به تعداد مورد نیاز کارمند اداری شامل منشی ، ضباط و ثبات و بایگان می باشد که همگی تحت ریاست و زیر نظر رییس دادگاه و متصدی شعبه دادگاه انجام وظیفه  می نمایند.

وکیل تلفنی وظایف مدیر دفتر:

اهم وظایف مدیر دفتر به شرح ذیل است .

1-دریافت شکواییه و کیفر خواست جهت ارائه به رییس دادگاه.

2- نظارت بر ثبت پرونده و تعیین کلاسه و انجام تشریفات لازم.

3- نظارت بر امور دفتری و بایگانی و تنظیم آمار مورد نیاز از واحدهای زیربط .

4- تهیه پیش نویس مکاتبات و استعلامات مورد نیاز از واحدهای زیربط.

5- نظارت بر ابلاغ اوراق قضائی.

6- نظارت در تعیین وقت پرونده ها .

7- ابلاغ قرار و دادنامه ها به زندان در ارتباط با پرونده هایی که دارای زندانی است.

8- نگهداری از اسناد مهرو موم شده در مکان امن و دادن رسید به صاحب سند.

9- نظارت بر نگهداری از مدارک و مستندات .

10- صدور اوراق قضائی اعم از اخطاریه ، احضاریه دادنامه و… و ارجاع آنها جهت ابلاغ و کنترل .

11- صدور گواهی نامه های مورد درخواست احتساب دعوا و قطعیت دادنامه ها .

12- قبول دادخواست تجدید نظر از طرفین پرونده یا وکلای آنها و تکمیل پرونده های مربوط جهت ارسال به مرجع زیربط.

13- تنظیم و ارسال آگهی های قانونی جهت درج در مطبوعات.

14-اجرای قرار تأمین دلیل حسب دستور رییس دادگاه .

15- ابلاغ دادنامه های صادره از سوی دادگاه به طرفین یا وکلای آنها .

16- در یافت اعتراضات قانونی متهمین و شکات و وکلای مدافع انان به قرار های صادره .

17- دریافت اعتراضات قانونی به احکام صادره در مهلت قانونی و ارائه رسید.

18- نظارت بر ابطال تمبر در برگه های وکالت توسط وکلاءصدور برگ اجرائیه

19- صدور برگ اجرائیه

20- ارسال کلیه پرونده ها پس از قطعیت حکم تبرئه و غیره به اجرای احکام

21- انجام سایر امور ارجاهی حسب دستور مقام مافوق.

مشاوره با وکیل مدیر دفتر دادگاه
مشاوره حقوقی تلفنی

انوع دفاتر دادگاه :

 1. دفتر ثبت عرائض و دادخواست ها :در این دفتر مشخصات کامل پرونده ها ی وارده موضوع طرفین پرونده و نتیجه نهایی رسیدگی دادگاه قید می شود .
 2. دفتر اندیکاتور : دفتری است که کلیه مشخصات نامه های وارده و صادره از دادگاه و خلاصه مفاد آنها در آن قید می شود .
 3. دفتر اندیکس: که دفتر کلید یا مادر نامیده می شود و حاوی مشخصات  و نتایج موارد ثبت شده در دو دفتر قبل است .
 4. دفتر ثبت دادنامه : در این دفتر که معروف به دفتر آمار است مشخصات پرونده های مختومه هر ماه و پایان سال و نتیجه رسیدگی آنها نوشته می شود .
 5. دفتر اجرای احکام : احکام صادره با قید کلی مشخصات پرونده و طرفین آن و میزان و نوع محکومیت و نتیجه نهایی اجرای حکم در این دفتر ثبت می شود.
 6. دفتر تعیین اوقات: برای خارج نشدن پرونده های جریانی از دور رسیدگی اوقات دادرسی در آن ثبت می گردد.
 7. دفتر ثبت ارجاعی : در این دفتر نیابت های قضائی که از سایر محاکم حوزه های قضائی دیگر ارسال و به شعبه دادگاه ارجاع گردیده قید شده و پس از انجام نیابت با قید نتیجه نهایی در همین دفتر پرونده به مرجع معطی نیابت اعاده می گردد.
 8. دفتر اسناد و وسایل مکشوفه در ارتباط با جرم در این دفتر ثبت می گردد.
 9. دفتر ارسال و مراسلات : این دفتر نشانگر ارسال و تحویل نامه ها و پرونده ها از مراجع مختلف است .
 10. دفتر ثبت زندانیان  : برای ثبت مشخصات پرونده و شخص زندانی و علت بازداشت و تاریخ آزادی وی به کار می رود .
 11. دفتر ثبت لوایح : در این دفتر لوایح دفاعیه یا اعتراضیه واصله از ناحیه طرفین یا وکلای  آنها ثبت     می شود .
 12. دفتر ثبت تجدید نظر خواهی : در این دفتر تجدید نظر خواهی ها با ذکر تاریخ و به ترتیب ثبت        می شود.
 13. دفتر ثبت فرجام خواهی : بعضی از آراء قابلیت فرجام خواهی دارند چه در مرحله بدوی و چه در مرحله فرجام خواهی و این دفتر به این منظور در دفاتر دادگاههای بدوی و تجدیدنظر خواهی موجود است.

مشاوره با وکیل وظایف مدیر دفتر دادگاه

اهم وظایف منشی دادگاه:

 1. تحریر تقریرات رییس دادگاه و اظهارات طرفین ، وکیل و سایر حاضرین و اخذ امضاء از طرفین.
 2. تنظیم و نگهداری دفتر تعیین اوقات و تعیین وقت رسیدگی در دفتر و رایانه.
 3. تعیین وقت نظارت در دفتر تعیین اوقات .
 4. تهیه مقدمه صورتجلسات ، دادنامه ها و قرار ها.
 5. تنظیم اوراق قضایی ( اخطاریه ، احضاریه ، برگ جلب و…) طبق دستور مافوق.
 6. نظارت در آماده شدن پرونده های تعیین وقت شده برای هر روز .
 7. 7-      نظارت در اسال پرونده های اظهار نظری مزد مقامات مسئول قضائی و ثبت در دفاتر مربوطه .
 8. ارسال احکام صادره جهت تایپ و مقابله احکام تایپ شده با اصل حکم .
 9. ثبت نتیجه دقیق احکام صادره در دفتر دادنامه .
 10. تنظیم آمار پرونده های دادگاه به تفکیک موجودی ، مراوده، مختومه و مانده
 11. انجام سایر امور ارجاعی حسب دستور مقام مافوق.

قرارهای قانونی دفتر دادگاه :

موارد قرارهای رد دادخواستی که مدیر دفتر بادون دستور دادگاه و قبل از ارسال پرونده  به دادگاه صادر         می نماید.

 1. در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد.
 2. عدم قید نام و نام خانوادگی اقامتگاه و شغل خوانده
 3. عدم تعیین خواسته و بهای آن
 4. عدم قید آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد .
 5. عدم تأدیه هزینه انتشار اگهی
 6. هر گاه در دادخواست خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد

موارد قرارهای رد دادخواستی که پس از صدور دستور دادگاه توسط مدیر دفتر صادر می گردد :

 پس از اینکه پرونده از نظر مدیر دفتر تکمیل شد یا به علت غفلت او از موارد نقص دادخواست شود به علت وجود نقص در دادخواست نتواند رسیدگی کند پس از قید جهات نقص پرونده را به دفتر اعاده و در این صورت مدیر دفتر دادگاه مکلف است موارد نقص را طی اخطاریه ای به خواهان ابلاغ نماید  خواهان باید ظرف ده روز ار تاریخ ابلاغ نواقص اعلام شده را تکمیل کند در غیر این صورت دفتر دادگاه با صدور قرار دادخواست را رد خواهد کرد.

نمونه فرم قرار رد دادخواست

مرجع صدور قرار دفتر شعبه                                       دادگاه عمومی

پرونده کلاسه:

تاریخ:

خواهان:

خوانده:

خواسته:

گردشکار : خواهان به طرفیت خوانده به شرح فوق دادخواست تقدیم نموده که پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی چون پرونده ا ز حیث ………………… ناقص می باشد پس از صدور اخطار رفع نقص و ابلاغ آن بر خواهان مشارالیه در فرجه قانونی اقدام به رفع نقص ننموده لذا به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید.

قرار رد دادخواست

نظر به اینکه رفع نقص در تاریخ …………………. به خواهان ابلاغ و نامبرده در ظرف مدت قانونی مبادرت به رفع نقص و تکمیل پرونده نکرده است لذا مستنداٌ به ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی قرار بر رد دادخواست خواهان صادر و اعلام می گردد .این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به خواهان قابل شکایت در همین دادگاه می باشد.

                                                                                     مدیر دفتر شعبه – دادگاه عمومی

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .