0

ابرا مهریه و اخذ حق طلاق همزمان در دو سند جداگانه
با سلام و احترام
اگر خانمی مهریه خود را مطابق با نوشته زیر که در این دفترخانه حاضر گردید خانم… بعنوان زوجه و در کمال صحت و سلامت جسم و با اختیار کامل اقرار و اعتراف نمود بر اینکه تمامی مهریه مندرج در عقدنامه نکاحیه شماره…. مورخ …. دفتر ازدواج …. را ابراء نموده است و هیچ گونه طلبی در خصوص مهریه ناشی از نکاحیه همسرش آقای … با مشخصات فوق الذکر را ندارد و اقرار نمود ذمه زوج در اثر ابراء مهریه به زوجه بری گردیده است و زوجه حق رجوع از ابراء را از خود سلب و ساقط نمود .این ابرا بر اساس استعلام نامه شماره …. مورخ …. دفتر ازواج …. تهران تنظیم گردید.
در ضمن وکالت طلاق با شماره —- مورخ —- در این دفتر از سوی زوج برای زوجه تنظیم گردید.
آیا به هر نحوی امکان مطالبه مهریه از طرف زوجه وجود خواهد داشت؟

admin Answered question دسامبر 23, 2022