0

مخاطب محترم آقای ………………

با سلام

احتراماً مستند به ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، مراتب ذیل را رسما به شما اعلام می نماید :

همانطوریکه مطلعید مطلبق وکالتنامه اعطائی شماره ……………. مورخ …………………. به جنابعالی مقرر بوده تا شما نسبت به انجام مراحل و تشریفات مربوط به دریافت پروانه ساختمانی از پلاک ثبتی ………………. با تامین کلیه مصالح ساختمانی و ساخت سه واحد مسکونی و اخذ پایان کار و تفکیک طبقاتی و اخذ سند رسمی و سپس تحویل واحد به اینجانب اقدام نمایید .

از آنجائیکه جنابعالی به عنوان وکیل مرقوم در وکالتنامه بوده اید و می بایست مستند به ماده 668 قانون مدنی حساب مدت وکالت را به موکل ارائه دهید خواهشمند است ظرف مدت 48 ساعت نسبت انجام تکلیف قانونی خود عمل نموده در غیر اینصورت در مراجع ذیصلاح قضایی علیه جنابعالی اقدام قانونی لازم را به عمل خواهم آورد .

با

admin Asked question ژوئن 13, 2023