377 views
0

اگر وراث راضی به انحصار ورثه نباشند، چه باید کرد؟ از چه طریقی باید اقدام باید کنم .

admin Answered question سپتامبر 7, 2022
0

طبق قانون اشخاص ذی‌نفع می توانند دعوایی طرح کنند که ذینفع خواهان و تقاضای الزام به تعهدات بطور مثال در رأی های دادگاه دعوایی تحت عنوان تقاضای تنظیم سند رسمی در صلاحیت رسیدگی محاکم دادگاه ها است این رویه فوق الذکر موضوعیت دارد و قابل اقامه دعوی در دادگاه می باشد.
در صورت عدم همکاری ورثه، بدون حضور ایشان مراتب توسط دادگاه انجام و بعد از تاییدیه کارشناسان حکم صادر می شود که در مثال بالا حکم به تنظیم سند رسمی داده شده است.

admin Answered question سپتامبر 7, 2022
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
مشاوره با وکیل آنلاین - کلیک کنید