410 views
0

انحصار وراثت چیست و به چه منظور انجام می‌شود؟ از کجا باید برای انحصار وراثت اقدام کنیم .

admin Answered question سپتامبر 7, 2022
0

پس از فوت فرد متوفی در ابتدا باید ورثه یعنی بازماندگان را تعیین کرد که یک عمل تشریفاتی تلقی می‌شود، تعداد وراث فرد متوفی و میزان ارثیه آن ها مشخص می‌شود،
در ابتدا بعد از صدور گواهی فوت هرگونه دخل و تصرف در اموال متوفی اعم از منقول و غیر منقول ممنوع است و هر فردی اعم از سببی و نسبی و یا محق در دارا شدن و تملک اموال باید اقدام به گواهی حصر وراثتبه منظور محرز شدن تعدد ورثه مشخص و محدود کردن ورثه متوفی، کنند. همچنان ممکن است متوفی در طول زندگی خود چندین ازدواج اعم از دائم و موقت داشته و ممکن است فرزندان دیگری هم محق در دارا شدن و تملک باشند (نکته این جاست که نطفه ای که در هنگام فوت فرد بسته شده باشد نیز مشمول ورثه متوفی می‌شود).

admin Answered question سپتامبر 7, 2022
مشاوره با وکیل آنلاین - کلیک کنید