448 views
0

در صورتی که درخواست طلاق از سوی زوج باشد، آیا مهریه قسط بندی میشود؟‌ من دادخواست طلاق دادم و سکه 500 عدد تمام بهار آزادی است . آیا باید در هنگام طلاق سکه های مهریه را یکجا بدهم . من نمی توانم یکجا سکه ها را بدهم . مهریه خیلی زیاد است و آیا می توانم بعد از حکم طلاق مهریه را قسطی کنم .

admin Answered question سپتامبر 15, 2022
0

اگر مرد دادخواست طلاق به طرفیت همسر خود یعنی زوجه تقدیم دادگاه کند دادگاه رسیدگی کننده هم مطابق با ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، مؤظف است در ضمن حکم طلاق نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه نیز تعیین تکلیف کند که در این جا دو فرض مطرح می‌شود :
در صورت تقاضای طلاق از طرف مرد دو حالت داریم.
اگر قبل از طرح دادخواست طلاق از از طرف مرد ، زوجه دادخواست مهریه داده باشد، دادگاه رسیدگی کننده به طلاق ، به آن پرونده مهریه هم که ممکن است در همان شعبه باشد و یا شعبه دیگر رسیدگی خواهد کرد.
در این صورت اگر مرد بخواهد در این حالت تقاضای تقسیط مهریه کند ، یعنی (اعسار از پرداخت کامل مهریه) را مطرح نماید ، باید در شعبه ای که در مورد مهریه رای صادر شده است دادخواست اعسار از پرداخت مهریه یا همان تقسیط مهریه را تقدیم دادگاه کند.
اما فرض دوم زمانی است که زن دادخواست مهریه مطرح نکرده است ولی مرد دادخواست طلاق داده است” در این حالت بعد از صدور حکم طلاق، زوج می تواند در همان دادگاه رسیدگی‌ کننده به طلاق دادخواست اعسار از پرداخت مهریه مندرج در عقدنامه و دادنامه طلاق را به طرفیت همسر و از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت کند.
دادگاه هم پس از تعیین وقت و استماع شهادت شهود زوج و همچنین اظهارات زوجه در خصوص قسط بندی مهریه تصمیم نهایی را می گیرد و رای را صادر می کند.

اجرای طلاق از طرف مرد و ثبت آن به تعیین تکلیف دادخواست اعسار مرد موکل خواهد شد.
بنابراین اگر دادگاه اعسار پذیرفته نشود باید کل مهریه ای که زن مستحق آن است پرداخت شود در غیر این صورت امکان ثبت طلاق نیست و اگر دادگاه اعسار را بپذیرد با پرداخت پیش پرداخت تعیین شده آن هم توسط دادگاه و سایر حقوق مالی زوجه که در دادنامه آمده است طلاق از جانب مرد ثبت می شود. اما رویه دادگاه بر این است که اصولا بعضی از شعب به طور کلی اعسار مرد را در زمانی که درخواست طلاق داده است نمی پذیرند و طلاق را به پرداخت کامل حقوق مالی زوجه موکول می کنند.

admin Answered question سپتامبر 15, 2022
مشاوره با وکیل آنلاین - کلیک کنید