0

ملکی را در شعبه 21 دادگاه شهید بهشتی با پرداخت وجه تامین خواسته، توقیف کردم و ملک بعد از مدتی از توقیف درآمد و وجه تامین خواسته هنوز در همان شعبه است
آیا مجددا در همان شعبه میتوانم درخواست توقیف همان ملک را بدهم؟

admin Answered question دسامبر 30, 2022