0

برای مشاوره تلفنی با وکیل اینجا کلیک نمایید .

ریاست محترم شعبه شهرستان

سلام علیکم  احتراما اینجانب  به استحضار می رساند:

خوانده ردیف اول خانم  با ارائه یک برگ صلح نامه عادی مورخ تقاضای تنفیذ صلح نامه مذکور را از دادگاه نموده است و نهایتاً حکم بر تایید و تنفیذ صلح نامه موصوف به موجب دادنامه   شماره موضوع پرونده کلاسه صادر گردیده است . بایستی به عرض برساند صلح نامه ارائه شده فاقد هر گونه وجاهت قانونی و اعتبار است چرا که برابر صورتجلسه عادی فی مابین اینجانب و مورث خواندگان مرحوم، اینجانب اقدام به انتقال دو دانگ از شش دانگ مورد صلح به مورث خواندگان با عنوان مهریه نمودم و پرداخت مهریه منوط به ادامه زندگی در کنار یکدیگر تا لحظه آخر عمر بوده است و در آن شرط شده که بنده تا زمانی که در قید حیات هستم هیچ شخصی هیچ گونه اختیار و حق تصرف در منزل مسکونی فوق را ندارد . از آنجاییکه اینجانب همچنان زنده می باشم و اینکه مورث خواندگان بر خلاف تعهد خود اینجانب را ترک نموده و بنده با توجه به جدایی ایشان اقدام به فسخ عقدنامه انقطاعی فی مابین نمودم لذا با توجه به شرط مندرج در صورتجلسه واگذاری دو دانگ  ، مورث خواندگان حقی نسبت به مورد صلح نداشته اند تا بتوانند آنرا به دخترش واگذار نماید . همچنین مورث خواندگان قبلا به موجب پرونده کلاسه شعبه  5حقوقی در سال 1400 با طرح دعوای دستور فروش ملک مشاع تقاضای فروش ملک را نموده است که ارائه صلح نامه مقدم دلالت بر مجعولیت صلح نامه ارائه شده از سوی خواهان دارد .

علیهذا با عنایت به مطالب معروضه تقاضای نقض و الغاء دادنامه صادره و صدور حکم بر بی حقی خواهان بدوی  به  انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی مورد استدعاست .

admin Asked question ژوئن 15, 2023