0

برای مشاوره با وکیل اینجا کلیک نمایید .

ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی شهرستان

سلام علیکم

احتراما اینجانب به استحضار می رساند:

اینجانب مطابق مبایعه نامه عادی مورخ 6/3/یک دستگاه خودروی وانت با مشخصات معلوم را  از مجلوب ثالث ردیف دوم آقای خریداری نموده ام و سپس آنرا به دیگر مجلوب ثالث ردیف اول آقای انتقال داده ام . با توجه به شکایت خانم به عنوان فروش مال غیر حکم بر بطلان معاملات ایادی بعدی صادر گردیده است و حال نیز خواهان بدوی تقاضای بطلان معامله و استرداد ثمن معامله را به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع را دارد .

علیهذا نظر به اینکه فروشنده خودرو به اینجانب آقای ، قبلاً خودرو را به همسرش واگذار نموده و اینجانب اطلاعی از انجام معامله فروشنده نداشته ام و در واقع جاهل به فساد مبیع بوده ام لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای جلب ثالث آقای را در پرونده و سپس صدور حکم بر محکومیت ایشان را در قبال خوانده مبنی بر  اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن معامله به نرخ روز به انضمام جمیع خسارات و هزینه های دادرسی دارد .

admin Asked question ژوئن 15, 2023