0

اجرای مهریه در اداره ثبت سریع تر انجام و می توانید بعد از چند روز نسبت به توقیف اموال زوج اقدام نمایید . در دادگاه نیز می توانید با طرح دادخواست مطالبه نفقه به همراه تامین خواسته اقدام به توقیف اموال کنید.

admin Asked question آگوست 29, 2022