0

شرایطی که به موجب آن زن از ارث محروم میشود یا به مقدار آن اضافه می شود کدامند؟آیا زوجه از اموال غیر منقول نیز ارث می برد؟

admin Answered question سپتامبر 7, 2022