0

مزیت توقیف اموال جهت پرداخت مهریه آن است که در تقاضای توقیف اموال برای مهریه، همچنین تقاضای ممنوع الخروج شدن زوج نیز امکان پذیر است که حسب پرونده های پیشین این مزیت یک امر کاربردی و از طریق اداره ثبت صورت میگیرد.

admin Asked question آگوست 29, 2022