0

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

سلام علیکم

احتراماً اینجانب  خوانده پرونده کلاسه …………….. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به خواسته اعلام بطلان معامله و الزام به فک رهن مطالب ذیل را به استحضار عالی می رساند :

خواهان آقای  در دادخواست خود مدعی گردیده است که مطابق مفاد ظهر مبایعه نامه شماره مبادرت به خرید یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی معلوم از فردی به نام  نموده است . بایستی به عرض برساند :

خواهان دعاوی متعددی را مطرح نموده است که به موجب آرای صادره حکم بر بطلان و بی حقی خواهان صادره شده است . آنچه که مبرهن می باشد فی الواقع خواسته مطروحه در دادخواست تقدیمی توسط خواهان و مفاداً همان خواسته ای است که سابقاً به موجب دادنامه های قطعی اتخاذ تصمیم شده و حکم قطعی صادر شده است لذا موضوع مطروحه اعتبار امر مختومه را دارد .

با توجه به آرای صادره و مستندات موجود مطابق قانون و مقررات حقوقی و رویه قاطع قضایی و نیز دکترین موثر حقوقی دعوای بطلان معامله به نوعی مستلزم آن می باشد که بعد از ابطال ملک تحویل خواهان گردد که با توجه به صدور رای بطلان تحویل و تسلیم مبیع از شعبه هفتم حقوقی رسیدگی در خصوص بطلان معاملات ممکن و میسر نمی باشد و مستلزم نقض دادنامه مذکور می باشد که در مانحن فیه خواهان ابتدا باید رای مذکور را نقض نماید و سپس نسبت به طرح دعوای بطلان معاملات اقدام نماید .

همانطوریکه فوقاً نیز بیان شد به موجب دادنامه صادره به شماره  سابقاً خواهان دادخواستی تحت عنوان تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله ) را بر علیه اینجانبان مطرح نموده که به موجب رای قطعی صادره دادگاه محترم با این استدلال که از آنجائیکه خواهان به استناد مبایعه نامه عادی مدعی است که آپارتمان را از دیگر خوانده آقای خریداری نموده و این در حالی است که مبایعه نامه بین اینجانب و آقای فسخ گردیده و در واقع با این اوصاف رابطه حقوقی بین خواهان و خواندگان برقرار نمی باشد به آن جهت خواهان بتواند خواستار انجام تعهدات قراردادی ( بر فرض صحت ادعا ) گردد و در واقع در رای صادره مالکیتی برای خواهان در ملک یاد شده باقی نمانده و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر شده است .

همچنین مجدداً خواهان دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع در شعبه حقوقی مطرح نموده است که به موجب دادنامه قطعی صادره به شماره با عنایت به اینکه به شرح دادنامه فوق الذکر در شعبه  حقوقی همین خواسته طرح گردیده و منتهی به بطلان دعوی شده است با استناد به اعتبار امر مختومه قرار رد دعوی صادر شده است .

علی ایحال  نظر به اینکه هر چند خواهان مدعی می باشد که به موجب دادنامه صادره از شعبه حقوقی حکم بطلان دعوی فسخ معامله فی مابین اینجانب و آقای صادر گردیده ولیکن با توجه به اینکه سابقاً در خصوص دعوای الزام به تحویل و الزام به تنظیم سند رسمی که از آثار عقد بیع می باشد در شعبه حقوقی حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده تا زمانی که حکم مذکور به قوت خود باقی است و نتیجه رای اثبات و احراز عدم مالکیت خواهان بوده است صدور هر نوع حکمی مغایر با حکم مذکور خلاف قانون و مقررات و تخلف می باشد تا زمانی که حکم موصوف به توسط جهات قانونی نقض گردد.

علیهذا اولاً مستند به ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن با توجه به طرح دعاوی واهی متعدد حقوقی و کیفری بر علیه اینجانب که حاکی از غرض ورزی و ایذاء خواهان دارد از دادگاه تقاضای قرار تامین را دارد ثانیاً نظر به اینکه حکم بر بطلان دعوی تسلیم و تحویل مورد معامله صادر گردیده و تاکنون نیز رای مذکور نقض نگردیده و نتیجه حکم عدم مالکیت خواهان را اثبات نموده تقاضای رد دعوی خواهان مورد استدعاست .

با تشکر

خوانده

admin Asked question ژوئن 13, 2023