0

اعتراض به تقسیط مهریه در چه شرایطی مورد پذیرش است؟ آیا در دادگاه تجدید نظر رای قسطی شدن عوض می شود . آیا قسطی شدن مهریه کمتر می شود . من نمی توانم مهریه بدهم . مهریه تعداد 400 سکه تمام بهار آزادی است . در توانم پرداخت مهریه نیست . مهریه را می خواهم قسطی پرداخت کنم . دادخواست اعسار از پرداخت مهریه دادم .آیا بعدا تعدیل هم می توانم بزنم .

admin Answered question سپتامبر 15, 2022