0

(( خلاصه اظهارات ))

مخاطب محترم آقای ………..

با سلام

احتراماً مستند به ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، مراتب ذیل را رسما به شما اعلام می نماید :

همانطوریکه مطلعید به موجب دادنامه شماره 54545421245121 موضوع پرونده کلاسه 56565323232 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابت خسارت ناشی از تصادف می بایست مبلغ 000/000/000/1 ریال به عنوان اصل طلب پرداخت نمایم .علیهذا با ارسال این اظهار نامه رسمی به اطلاع می رساند برابر فیش واریزی شماره …….. مورخ ………….. که پیوست این اظهارنامه می باشد اصل مبلغ خواسته به حساب سپرده دادگستری واریز و فیش آن ضمیمه پرونده گردیده و می توانید جهت تحویل گرفتن فیش مربوطه و وصول مبلغ خود به شعبه 2 حقوقی مراجعه نمایید.

در صورت عدم دریافت مبلغ واریزی ، اینجانب مسئولیتی از بابت خسارت تاخیر از تاریخ واریز وجه نخواهم داشت . همچنین در صورت محاسبه خسارت تاخیر توسط شعبه آمادگی پرداخت خسارت تاخیر تا تاریخ پرداخت اصل خواسته  را نیز دارد.

با تشکر – اظهارکننده

admin Asked question می 3, 2023