0

برای مشاوره با وکیل اینجا کلیک نمایید .

ریاست محترم شعبه شورا حل اختلاف شهرستان

با عرض سلام  احتراماً اینجانب   به استحضار عالی می رساند :

اینجانب به موجب دادنامه غیابی  دادنامه شماره مورخ 23/3/1402 موضوع پرونده کلاسه شعبه 12 شورای حل اختلاف شهرستان به پرداخت مبلغ 500000000 ریال بابت وجه یک فقره سفته محکوم گردیده ام . با توجه به عدم ابلاغ وقت نسبت به رای صادره و غیابی بودن آن تقاضای رسیدگی و نقض آنرا دارم .

در دفاع بایستی به عرض برساند اینجانب مطابق رسید  واریزی پیوست مبلغ وجه سفته را به خواهان پرداخت نموده ام و بدهی نسبت به سفته مذکور ندارم و برائت ذمه حاصل گردیده و در واقع مدیون خواهان نمی باشم . علیهذا نظر به اینکه با توجه به رسید پرداختی بدهی خواهان بدوی از حیث یک فقره سفته تسویه و پرداخت گردیده و دین ایشان ساقط گردیده بنابراین موجبی برای طرح دعوای مطالبه وجه سفته وجود نداشته و رای صادره مقتضی نقض می باشد لذا از محضر شورای محترم حل اختلاف با عنایت به دفاعیات معروضه تقاضای  نقض دادنامه غیابی و صدور حکم بر بی حقی خواهان مورد استدعاست.

admin Changed status to publish جولای 9, 2023