0

شما می توانید از طریف اجرای ثبت اسناد اداره اسناد و املاک برای وصول مهریه اقدام نمایید و پس از آن می توانید از طریق دادگاه برای وصول مهریه اقدام کنید.
حالت اول :اجرائیات توسط اداره ثبت برای اخذ مهریه.
حالت دوم:از طرق محاکم دادگستري.

admin Asked question آگوست 29, 2022