0

ریاست محترم محاکم تجدید نظر استان

سلام علیکم

احتراماً اینجانب ع تجدید نظرخوانده پرونده کلاسه 0481 در پاسخ به تجدید نظرخواهی آقای ع به رای صادره مطالب ذیل را به استحضار عالی می رساند :

اینجانب به موجب حکم قطعی از دادگاه کیفری محکوم به پرداخت یک دهم دیه کامله در حق آقای گردیده ام .با توجه به اینکه اینجانب دانشجو می باشم و هیچگونه شغل و درآمدی ندارم تا بتوانم مبلغ دیه را پرداخت نمایم لذا تقسیط به عمل آمده به صورت 30 میلیون تومان بدواً به عنوان پیش پرداخت و سپس ماهیانه 5 میلیون تومان را ندارم که پرداخت کنم.

در درگیری به وجود آمده اینجانب تماماً در دادگاه گفتم که فردی با اینجانب درگیر شده و قصد داشته تا بنده را مورد ضرب و جرح قرار دهد ولیکن مشت وی اشتباهاً به صورت آقای برخورد کرد و ایشان آسیب دید و چون فرد ضارب دوست شاکی بود از ایشان شکایت نکرد و از بنده شکایت کرد و بنده این محکومیت را قبول ندارم و به ناحق است .

علیهذا با توجه به دانشجو بودن و اینکه بیکار هستم و درآمد ندارم توانایی پرداخت اقساط دیه مندرج در رای صادره را ندارم و از محضر دادگاه محترم تجدید نظر استان تقاضای نقض دادنامه صادره و همچنین رد تجدید نظرخواهی شاکی که دلیلی هم مبنی بر ملائت مالی اینجانب ارائه ننموده است را دارد ./.

با تشکر

admin Asked question می 11, 2023