0

برای مشاوره با وکیل اینجا کلیک نمایید .

ریاست محترم محاکم تجدید نظر استان

سلام علیکم

احتراماً اینجانب  در پاسخ به تجدید نظرخواهی آقای  نسبت به دادنامه صادره در پرونده کلاسه صادره از شعبه  حقوقی شهرستان مطالب ذیل را عرض می رساند :

تجدید نظرخواه دادخواستی مبنی بر اعلام بطلان معامله مطرح نموده و اظهار داشته است که قصدی برای فروش سه دانگ ملک خود به اینجانب نداشته است . به عرض می رساند اولاً ایشان به جهت کسب رضایت بنده و دلگرمی به زندگی ملک را بنده واگذرا نمود و ثانیاً این واگذرای مطابق مبایعه نامه و در ظهر قرارداد و نیز به صورت مجزا بوده و اظهارات ایشان فاقد مبنای حقوقی است .

نکته حائز اهمیت اینکه خواهان دادخواستی به خواسته رفع تصرف قبلاً مطرح که در جلسه رسیدگی به دعوای مزاحمت ملکی تغییر خواسته داده شده به صراحت تجدید نظرخواه در دادخواست و لایحه خود اقرار صریح نموده است که اینجانب مالک 3 دانگ مشاع می باشم و خودش مالک 3 دانگ دیگر و مبایعه نامه مورخ  فی مابین اینجانب و خودش را هم ضمیمه دادخواست جز دلایل و منضمات قرار داده و به آن استناد نموده است . لذا با این وصف و طرح دعوی رفع تصرف ملک مشاعی و دادنامه شماره مورخ  شعبه دادگاه حقوقی که در شعبه دادگاه تجدید نظر استان تایید گردیده ادعای عدم قصد فاقد وجاهت می باشد.( پیوست )

علیهذا نظر به اینکه تجدید نظرخواه دلیل و یا مدرکی دال بر مصادیق و اسباب ابطال معامله مطابق قانون ارائه ننموده و صرفاً ادعایی را مطرح نموده که مقرون به صحت نمی باشد و سابقاً نیز در پرونده شعبه حقوقی تقاضای رفع تصرف مشاعی را درخواست نموده که دلیل دیگری بر تایید مالکیت اینجانب بر سه دانگ مشاع از ملک می باشد و اینکه با توجه به مالکیت مشاعی اینجانب بر ملک دعوای رفع مزاحمت رد شده  و با امعان نظر به مبایعه نامه و قولنامه فروش 3 دانگ به اینجانب از محضر دادگاه محترم تقاضای رد تجدید نظرخواهی و تایید آن را دارد./

با تشکر

تجدید نظر خواه

admin Changed status to publish جولای 9, 2023