0

قرارداد

این قرارداد فی مابین آقای از یک طرف به عنوان نماینده تام الاختیار  و از طرف دیگر بین آقایان        1 – ……….. 2-………… 3- …………. و ….  به عنوان طرف دوم قرارداد بر طبق توافق و شرایط ذیل منعقد می گردد :

موضوع قرارداد : عبارت است از انجام خدمات مربوط به کلیه امور اداری در شرکت گاز و سایر ادارت جهت انجام مراحل اخذ مجوز گازکشی و گرفتن جواز کسب لوله کشی گاز تا قبل از علمک گاز هر واحد

شرایط و تعهدات طرفین :

1- کلیه هزینه های اخذ مجوز گازکشی و کلیه هزینه هایی که در طول انجام کار ایجاد می شود از قبیل ایاب و ذهاب و پرداخت حق الزحمه و اجرت طرف اول و کارشناسی و غیره کلاً بر عهده  طرفین دوم قرارداد می باشد که مورد توافق و رضایت طرفین قرار گرفت و سهم هر کدام از طرفین دوم قرارداد …………………………. ریال می باشد که می بایست در هنگام امضای قرارداد به طرف اول پرداخت نمایند و طرفین حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمودند.در صورت عدم پرداخت سهم توسط هر یک از طرفین دوم قرارداد علاوه بر عدم اجرای موضوع قرارداد برای وی، روزانه مبلغ 000/200 تومان می بایست به عنوان خسارت به طرف اول قرارداد پرداخت گردد.

2- این نمایندگی بنا بر درخواست مالکین املاک مسیر مورد نظر گازکشی داده شده است و امضا کنندگان ذیل  می بایست همکاری لازم را با طرف اول انجام دهند .  هیچ یک از طرفین دوم قرارداد حق فسخ این قرارداد را تا پایان اجرای آن ندارند و در صورت انصراف می بایست هزینه بند 1 را تماماً پرداخت نماید . همچنین تمامی امور مربوط به انجام موضوع قرارداد صرفاً توسط طرف اول و یا با هماهنگی و معرفی از سوی ایشان به اداره گاز انجام میشود و طرفین دوم راساً حق اقدام جداگانه را ندارند.

این قرارداد در تاریخ ……………… تنظیم  امضا و مبادله گردید و مفاد آن بین طرفین لازم الاجرا می باشد.

admin Asked question می 20, 2023