نمونه دادخواست مطالبه وجه چک

مطالبه چک

برای مطالبه چک در سایت وکیل دان می توانید مشاوره دریافت نمایید .براساس قانون تجارت، چك نوشته‌ای است كه به موجب آن صادر‌كننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را كه نزد بانك دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار كند و در این امر 3 نفر حضور دارند؛ صادر كننده‌، دارنده چك و پرداخت‌كننده كه هر یك وظایف خاص خود را دارند. مطابق ماده 314 قانون تجارت صدورچك ولواينكه ازمحلي به محل ديگرباشدذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون ازضمانت صادركننده وظهرنويسهاو اعتراض واقامه دعوي وضمان ومفقودشدن راجع به بروات شامل چك نيزخواهد بود.

مشاوره با وکیل چک
وکیل تلفنی چک

نمونه دادخواست مطالبه چک :

 ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ..

احتراماً اینجانب محمد فرزند حاجی به استحضار عالی  می رساند که خوانده بالا مبادرت به صدور یک فقره چک بلامحل از بانک صادرات به شماره لاشه 959949  جمعاً به مبلغ 000/000/58 ريال نموده است که به دلایل عدم موجودی توسط بانک برگشت خورده است و خوانده با علم و اطلاع از وضعیت حساب خود اقدامی در مورد تأمین چک ننموده است . علیهذا با ارائه این دادخواست تقاضای رسیدگی به شرح ستون خواسته و مطالبه چک را دارم .

پرونده توسط ریاست دادگاه دستور ثبت و تعیین وقت می گردد .

دعوی مالی و هزینه دادرسی به میزان 116500 تومان نیز ابطال می گردد ضناً هر برگ از ضمائم نیز تمبر 200 ريال الصاق شده است .

وقت رسیدگی به تاریخ ساعت 10 صبح تعیین می گردد و نسخه ثانی دادخواست برای خوانده ارسال می گردد .

در وقت مقرر جلسه دادرسی تشکیل می گردد خواهان حضور دارد و خوانده علی رغم ابلاغ قانونی حضور ندارد خواهان اظهار می دارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه مطالبه چک

در خصوص دعوی آقای محمد فرزند حاجی به طرفیت خانم گیتا فرزند ذبیح اله به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و هشت میلیون ريال و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به کپی مصدق یک فقره چک به شماره 959949/650 از شماره حساب بعهده بانک صادرات شعبه میدان شهداء به نام خوانده استناد نموده که در موعد قانونی به بانک ارائه شده و گواهی عدم پرداخت وجه چک مذکور صادر گردیده با عنایت به اینکه وجود اصل چک مزبور در ید خواهان دلیل به اشتغال ذمه خوانده می باشد و خوانده علیرغم ابلاغ وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دلیل یا  قدرتی حاکی از پرداخت وجه چک و یا برائت ذمه خویش اقدام ننموده است .

لذا دادگاه با استصحاب بقای دین مذکور مستنداً به مواد 198 و 519 ق.آ.د.م و ماده 313 قانون تجارت حکم بر محکومیت غیابی خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و هشت میلیون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/165 ريال بابت هزینه دادرسی از جهت تسبیب در طرح دعوی و همچنین به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک (23/3/89 ) لغایت زمان پرداخت بدهی بر مبنای شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید که در مرحله اجرای احکام نسبت به محاسبه خسارت مذکور پس از استخراج نرخ شاخص و وصول آن از خوانده در حق خواهان اقدام خواهد نمود این رأی نسبت به خوانده دعوی غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان  می باشد.

                                      دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی

مشاوره با وکیل چک

منابع حقوقی :

مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی –  ماده 313 قانون تجارت – مواد 198 و 519 ق.آ.د.م – قاعده فقهی استصحاب

نمونه لایحه دفاعیه مشاوره با وکیل

ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی شهرستان تهران ( مرجع تجدید نظر از آراء شورای حل اختلاف )

سلام علیکم

 احتراماً اینجانب سارا در پاسخ به تجدیدنظرخواهی آقای محمد در پرونده کلاسه نسبت ‌به دادنامه شماره 1401235 صادره از شعبه مجتمع شماره شورای حل اختلاف تهران مطالب ذیل را به استحضار عالی می‌رساند:

 اینجانب دادخواستی به خواسته مطالبه یک فقره چک به مبلغ 22 میلیون تومان را تقدیم شورای محترم حل اختلاف نمودم که با وصف وجود بدهی و استقرار دین حکم بر محکومیت خوانده صادر شده ‌است.

 حالیه تجدیدنظرخواه اقدام به تجدید نظرخواهی نموده و در لایحه تجدید نظرخواهی خود اظهار داشته و مدعی گردیده است که چک مذکور بابت خرید گوشی سامسونگ به بنده داده ‌شده و گوشی نیز تحویل ایشان نشده است.

 بایستی به عرض برساند اظهارات تجدیدنظر خوانده کذب محض می باشد و تجدید نظر خواه صرفاً به جهت اطاله دادرسی و تضییع حقوق بنده برای تأخیر در پرداخت وجه چک اعتراض نموده است و چنانچه مدعی امری           می باشند مشخص نیست چرا تاکنون شکایتی از بابت ادعای خود مطرح ننموده اند ؟!

 تجدید نظرخواه چک مذکور را بابت بدهی به اینجانب پرداخت نموده و ادعای خرید گوشی موبایل صحت ندارد و بر فرض محال چنین ادعایی مستلزم طرح دعوای مجزا می‌باشد و با توجه به اینکه در لایحه تجدیدنظرخواهی ایشان تقاضای استرداد لاشه چک را نموده لذا جهات تجدید نظر بی‌اساس و محکوم به رد است.

 علی‌هذا  نظربه مراتب مذکور و واهی بودن اعتراض تجدیدنظرخواهی و با عنایت به وصف تجریدی و تنجیزی چک و همچنین وجود اصل چک در ید اینجانب که دلالت بر اشتغال ذمه تجدیدنظرخواه دارد و اینکه در این مرحله تجدید نظرخواه دلیل و یا مدرکی که دلالت بر پرداخت بدهی داشته باشد ارائه ننموده و رأی صادره موافق و مطابق با اصل و قانون اصدار یافته است از محضر دادگاه محترم تقاضای رد تجدید نظرخواهی و تایید دادنامه صادره مورد استدعاست ./.

                                                                                                                                       با سپاس

                                                                                                                                 تجدید نظرخوانده

لایحه دفاع مطالبه چک وکیل تلفنی :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۴ شورای حل اختلاف شهرستان

 سلام علیکم

 احتراماً اینجانب وحید خواهان پرونده کلاسه 1401202 ضمن اعلام مراتب عذر حضور شرکت در جلسه رسیدگی در تبیین و توضیح دادخواست تقدیمی به استحضار عالی می‌رساند :

 به موجب یک فقره چک مستند دعوا خانم معصومه به مبلغ 30 میلیون تومان بابت بدهی به اینجانب بدهکار بوده ‌است که البته مقرر بوده که نسبت ‌به ثبت چک موصوف در سامانه صیاد اقدام نماید ولیکن متأسفانه از این امر خودداری نموده و بالاجبار نسبت ‌به طرح مطالبه وجه به‌ صورت عادی اقدام نموده‌ام . پس از صدور چک و عدم پرداخت آن با مذاکرات متعدد و پیگیری زیاد خوانده نسبت ‌به پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان آن اقدام نموده ولیکن تاکنون از پرداخت الباقی وجه چک به میزان خواسته خودداری نموده است .

 ازآنجایی‌که مطابق ماده‌ 1301 از قانون مدنی امضای هر شخص ذیل هر سند علیه امضاءکننده آن دلیل بوده و نظر به سر رسید شدن بدهی و رسیدن موعد پرداخت وجه چک و خودداری کردن خوانده از پرداخت بدهی و همچنین وجود اصل چک در اختیار اینجانب که دلیل و اماره بر وجود مدیونیت و اشتغال ذمه خوانده از بابت طلب دارد از محضر شورای محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام جمیع خسارات و هزینه‌های دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه لغایت  یوم الوصول مورد استدعاست. برای مشاوره با وکیل همین حالا مشاوره دریافت نمایید .

                                                                                                                            با تشکر

                                                                                                                           خواهان

فهرست مطالب

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .