ملی شدن اراضی

اعتراض به ملی شدن اراضی

اعتراض به ملی شدن اراضی

ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان سلام علیکماحتراماً اینجانب بدینوسیله مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی خود را نسبت‌ به دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷ ... ادامه مطلب