خسارت عدم انجام تعهد

مطالبه ثمن معامله

درخصوص مطالبه خسارت عدم انجام تعهد وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و‌يا عدم تسليم خواسته بوده است در غيراين‌صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد. برای عدم اجرای هر کدام از تعهدات در قانون مدنی، ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی شده است. ماده 122 قانون مدنی می‌گوید اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت، تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.در این گونه پرونده ها عمدتاً موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناس نظر خود را مبنی بر اینکه خسارت وارده ناشی از عمل خوانده می باشد یا خیر نظر خود را به دادگاه اعلام می نماید و در دادگاه بر اساس نظریه کارشناسی و اوضاع و احوال قضیه حکم نهایی را صادر می نماید. البته در این پرونده با توجه به توافق طرفین دادگاه بر اساس سازش نامه و صورتجلسه فی مابین رای خود را اصدار نموده است.

وکیل آنلاین مطالبه خسارت

مشاوره با وکیل مطالبه خسارت

برای مشاوره در خصوص مطالبه خسارت عدم انجام تعهد ناشی از قراردادها و یا انجام امور به صورت آنلاین از وکلای سایت مشاوره حقوقی دریافت نمایید . برای مطالبه خسارت عدم انجام تعهد نیاز به طرح دادخواست حقوقی دارید که با مشاوره با وکیل می توانید آن را تنظیم نمایید . در زیر یک نمونه دادخواست به همراه لایه دفاعیه و رای دادگاه در خصوص مطالبه خسارت عدم انجام تعهد برای نمونه آورده شده است .

موضوع دادخواست: مطالبه خسارت عدم انجام تعهد

تقاضای مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات  قرارداد با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 000/001/50 ریال

دعوی مالی میزان هزینه دادرسی 100500 تومان – تمبر وکالتی وکیل 9000 تومان

دلایل و منضمات :

1- وکالتنامه  2- کپی مصدق قرارداد شماره /ت ش  3- نامه ها و اخطارهای دستگاه ناظر و سرپرست   کار گاه 4- تامین دلیل پرونده کلاسه /70 شعبه شورا ی حل اختلاف  4- عندالزوم جلب نظر کارشناس

شرح دادخواست:

      احتراماً اینجانب به وکالت از سوی موکل شرکت به مدیر عاملی آقای س به استحضار عالی می رساند :

مطابق قرارداد شماره /ت ش مورخ 21/7/و متمم آن به شماره /ت ش مورخ 7/2/خوانده آقای خ بعنوان پیمانکار با شرکت موکل قرارداد منعقد نموده است . به موجب قرارداد مذکور پیمانکار (خوانده) ملزم به اجرای مفاد و شرایط مندرج در آن بوده لیکن در موارد عدیده ای به علت عدم انجام مدت زمان مقرر در قرارداد در خصوص روند انجام کار و تحویل به موقع کار مربوطه و همچنین عدم انجام و اجرای صحیح کارهای مربوط به قرارداد و نواقص موجود و عدم رفع نواقص با کیفیت مورد نظر کارفرما و دستگاه نظارت علیرغم اخطاریه های متعدد صادر شده از سوی دستگاه نظارت و سرپرست کارگاه از حدود قرارداد خارج و موجبات وارد آمدن لطمات و خسارات به موکل شده است . به موجب ماده 8 و 12 قرارداد منعقده فی مابین به تاخیر غیر مجاز ناشی از قصور پیمانکار و دوره تضمین حسن انجام کار اشاره شده است که در صورت تاخیر به ازای هر روز 10% مبلغ قرارداد که در اجرای آن تاخیر شده است از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد . دستگاه ناظر مکرراً از خوانده خواسته که نواقص اعلامی را بر طرف و مطابق قرارداد نسبت به تحویل به موقع کار اقدام نماید ولیکن خوانده از رفع نواقص اعلامی خودداری و همچنین با تاخیر در تحویل به موقع موضوع قرارداد منعقده فی مابین موجبات بروز خسارات زیادی به موکل شده است که اخطاریه های صادره موید این مطلب می باشد.

مشاوره حقوقی آنلاین مطالبه خسارت عدم انجام تعهد

وکیل تلفنی خسارت

لازم به ذکر است در ابتدا موضوع این قرارداد با فرد دیگری به نام غ منعقد گردیده بود و تا حدودی نیز کار انجام پذیرفته بود تا اینکه جهت ادامه و اتمام پروژه مذکور شرکت موکل با خوانده اقدام به ولیکن پیش از عقد قرارداد با خوانده ، شرکت موکل به جهت برآورد و میزان کارکرد های قبلی انجام گرفته شده توسط م اقدام به طرح دادخواست تامین دلیل از شورای حل اختلاف می نمایند و کارشناس منتخب نیز میزان دقیق عملیات انجام شده را بر آورد و تنظیم می نماید.  همچنین با توجه به نامه های دستگاه نظارت به هیئت مدیره صورت کارکرد کارگرانی را که به صورت روزمزد جهت انجام کارهای امانی به کار گرفته شده اند و میزان کارکرد و عملیات انجام شده توسط اکیپ موجود می باشد که عندالزوم به دادگاه و کارشناس منتخب تقدیم خواهد شد .

متاسفانه خوانده در برآورد و صورت وضعیت خود کارکرد های قبلی انجام شده را در صورت وضعیت مورخ 1/11/خود لحاظ و مورد محاسبه قرار داده است ، لیکن دستگاه نظارت طبق نامه شماره /ک ن مورخ 25/12/(پیوست 17 ) صورت وضعیت قطعی آقای م را بررسی و به مدیر عامل اعلام نموده است که در آن میزان عملیات انجام شده توسط خوانده 10100 متر مربع اعلام که پس از کسر کسورات مربوط به نواقص موجود و تاخیرات صورت گرفته از سوی خوانده میزان دقیق پرداختی را به ایشان مشخص نموده است . که این موضوع در راستای مواد 8 و 12 و 13 و 15 قرارداد فی مابین صورت گرفته شده است . همچنین مطابق بند 16 قرارداد فی مابین شرکت موکل با توجه به پیشرفت کار در مراحل و مراتب متعدد اقدام به پرداخت پیش پرداخت به پیمانکارمطابق قرارداد نموده است که سندهای حسابداری موید انجام تعهدات قراردادی از سوی شرکت موکل می باشد که عندالزوم به دادگاه و یا کارشناس مربوطه تقدیم خواهد شد.

علیهذا نظر به موارد فوق الاشعار خسارات ناشی از عدم انجام به موقع و صحیح تعهدات قرارداد و عدم رفع نواقص اعلامی و مورد نظر از سوی خوانده مستند به مواد 10 و 220 و 221 و 226 قانون مدنی و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت خسارات وارده با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست .

خسارت ناشی از قرارداد

دادگاه در مورد کارهای انجام شده و خسارت تاخیر در انجام تعهد مراتب را به کارشناس رسمی واجد صلاحیت ارجاع می نماید که نهایتاً با توجه به دعوی طرفین بر علیه هم که خوانده نیز تقاضای مطالبه خسارت نموده است طرفین با حضور کارشناس و انجام مورد کارشناسی طی جلسه ای سازش می نمایند ومفاد سازش نامه و صورتجلسه را به دادگاه ارائه می دهند و دادگاه نظر به مراتب فوق مبادرت به صدور رای می نماید.

مشاوره با وکیل مطالبه خسارت
وکیل تلفنی خسارت

رأی دادگاه در مورد مطالبه خسارت عدم انجام تعهد

راجع به دادخواست آقای ر وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقای م فرزند خ – شرکت به طرفیت شرکت به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت باقیمانده اجرت کار و خرید مصالح و لوازم فعلاً مقوم بر شش و یک میلیون ریال با جلب نظر کارشناس و محکومیت خوانده به تحویل کار موضوع قرارداد مقوم به سه میلیون و سیصد هزار ریال با خسارت تاخیر تأدیه و دادرسی و نیز در خصوص دادخواست شرکت به طرفیت آقای م فرزند ح به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات با جلب نظر کارشناس بانضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به پنجاه میلیون و یکهزار ریال با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به دلالت مندرجات قرارداد عادی مورخ 21/7/که فی مابین خواهان ردیف اول دعوی اول آقای م به عنوان پیمانکار از یک طرف و شرکت خوانده به عنوان کارفرما از طرف دیگر منعقد گردیده طرف پیمانکار متعهد در اجرای سنگ نما به صورت کامل نصب پنجره و درب های تراست و نصب سنگ درپوش پروژه 338 واحدی شرکت خوانده کارفرما در قبال مبلغ مندرج در قرار دادشده و وکیل وی به شرح دادخواست و اوراق پرونده مدعی عدم پرداخت بخشی از مطالبات موکل گردیده و در پرنده دوم وکیل شرکت خواهان مدعی ورود خسارت به آن شرکت ناشی از تاخیر در ایفاء تعهدات قراردادی به مدت یک سال و 10 ماه گردیده دادگاه بررسی موارد اختلاف طرفین از جمله در مورد مطالبات خواهان در مورد کارهای انجام شده و تاخیر خسارت در انجام تعهد که مورد ادعای وکیل شرکت خواهان در دعوای دوم بوده مراتب را به کارشناس رسمی واجد صلاحیت ارجاع نموده که کارشناس منتخب دادگاه پس از بررسی موارد اختلاف طی جلسات متعدد نهایتاً صورتجلسه ای به تاریخ /4/تنظیم نموده که به امضای خواهان دعوی اول نماینده قانونی و وکیل شرکت خوانده و کارشناس رسانده شده و بر اساس مندرجات آن مقرر گردیده شرکت خوانده مبلغ هشتاد میلیون ریال در مورد مانده مطالبات خواهان تا تاریخ 15/4/به وی پرداخت نموده و طرفین هیچ گونه خواسته و ادعای دیگری نسبت به یکدیگر نداشته باشند .

مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل مطالبه خسارت عدم انجام تعهد

خواهان دعوای اول و وکیل وی با وصف ابلاغ اخطاریه جهت رویت نظریه کارشناس و صورتجلسه مورخ 4/12/اقدامی ننمده اند و مندرجات لایحه تقدیمی وکیل شرکت خوانده که به شماره 2267-18/12/88 ثبت گردیده نیز دلالت بر تمکین وی به نظریه کارشناس صورت جلسه 12/4/علیهذا دادگاه خواسته دعوای اول را به شرح آتی وارد و موجه تشخیص و به استناد مواد 198،260 و مفهوم مخالف ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ 70میلیون ریال بابت باقی مانده مطالبات مربوط به قراردادعادی مورخ 21/7/87 در حق خواهان صادر و اعلام می نماید که صدور اجرائیه پس از واریز مبلغ پانصد و هشتاد هزار ریال باقیمانده هزینه دادرسی است که با توجه به توافق طرفین مبنی بر استمهال در پرداخت طی صورتجلسه 12/4/مهلت پرداخت حد اکثر تا تاریخ 15/4/خواهد بود . و نسبت به بخش دیگر خواسته دعوی اول مبنی بر الزام خوانده به تحویل کار موضوع قرارداد با توجه به اینکه عملیات موضوع قرار داد بخشی توسط خواهان به انجام رسیده و باقیمانده توسط پیمانکار بعدی به انجام رسیده و کاری باقینمانده ، تا شرکت خوانده ملزم به تحویل آن به جهت اداره خواهان باشد لذا این قسمت از خواسته وارد نبوده و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوا نسبت به آن صادر و اعلام می گردد و در مورد بخش دیگر خواسته مبنی بر مطالبه تاخیر تادیه وخسارت تاخیر تادیه دادرسی اولاً وفق صورتجلسه /12/4 مقرر گردیده خواهان به جز مبلغ فوق ادعای دیگری نداشته باشد و لذا مطالبه خسارت مغایر با توافق ملزم طرفین طی صورتجلسه فوق است و ثانیاً در دعوایی که به سازش منتهی می گردد مطالبه خسارت مغایر با موازین قانونی است علیهذا دادگاه این بخش از خواسته را وارد تشخیص نداده و به استناد مواد 197و517 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان در مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام می نماید و در مورد ادامه دعوی اول از طرف شرکت خواهان ردیف دوم هر چند قرارداد فی مابین طرفین ممهور به مهر آن شرکت گردیده اما با توجه به اینکه قراردادبین خواهان و شرکت خوانده منعقد گردیده شرکت خواهان ردیف دوم ذینفع در طرح دعوی محسوب نمی گردد و دادگاه به استناد ماده 89 ناظر بر بند 10 ماده 84 قانون فوق قرار رد دعوی شرکت خواهان ردیف دوم را صادر و اعلام می نماید و در مورد دعوی دوم نظر به اینکه برابر صورتجلسه 4/12/که به مضای مدیر عامل و وکیل شرکت خواهان رسیده هر گونه ادعای دیگری از طرف آن شرکت اسقاط گردیده که ظهور بر اسقاط ادعای مطالبه خسارت نیز دارد لذا دادگاه خواسته دعوی دوم را وارد و موجه تشخیص نداده و به استناد مواد 10 و 1280 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی شرکت خواهان در دعوی دوم صادر و اعلام می نماید این رای نسبت به طرفین پرونده ها حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان مرکزی است . دفت دادنامه به طرفین و وکلاء آنها ابلاغ گردد.

رییس شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

منابع حقوقی:

مواد 198،260 و مفهوم مخالف ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی –  ماده 10 و 1280 قانون مدنی – مواد 197و517 قانون آیین دادرسی مدنی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل در خصوص مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در سایت حقوقی وکیل دان .

فهرست مطالب

یک پاسخ

  1. سلام روز بخیر برای مشاوره رایگان با وکیل حقوقی از چه طریقی میتونم مشاوره دریافت کنم لطفا من را راهنمایی کنید . ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .