دادخواست تامین خواسته

نمونه لایحه توهین و افترا

موضوع : مطالبه ثمن معامله ابتدائاً دادخواست تامین خواسته

مطابق با ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از طرح دعوی در دادگاه ، خواهان می تواند نسبت به توقیف اموال خوانده تا پایان دادرسی اقدام کند .پس از تقدیم دادخواست تامین خواسته می تواند در پرونده هایی که مستند به سند رسمی مثل چک می باشد بدون پرداخت مبلغ تامین نسبت به توقیف اموال اقدام نماید .

مشاوره با وکیل دادخواست تامین خواسته

شعبه صادر کننده : شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان

گردشکار: نمونه دادخواست تامین خواسته

در شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تحت کلاسه 403/86 ت محکوم له تقاضای صدور قرار تأمین خواسته در پرونده کلاسه 8600011 می نماید و دادگاه با توجه به اینکه خسارتی را که احتمالاً ممکن است در اثر اجرای قرار تأمین خواسته به طرف مقابل وارد آید واریز نموده به استناد ماده 108 ق.آ.د.م قرار تأمین خواسته معادل 000/000/920 ریال را صادر می نماید.

پرونده جهت اجرای مفاد تأمین خواسته تقاضای منع هرگونه نقل و انتقال سهام شرکت می نماید و با توجه به این شرکت مذکور در تهران مستقر می باشد تقاضای نیابت قضایی به تهران را می نماید.

اجرای احکام طی نامه ای اعلام می دارد با توجه به محتویات پرونده قرار تأمین کلاسه 87/118ق آقای غلام مکلف به تأمین مبلغ 000/000/920 در پرونده مذکور است لذا دستور فرمایید به نیابت از این اجراءبا اعطای کلیه اختیارات قانونی نسبت به ترتیب اموال خوانده اقدام سپس عین نیابت و اوراق را به این اجراء اعاده نمایند.

نیابت قضایی تهران طی نامه ای اعلام می نماید دستور فرمایید هر یک از خواهانها به تفکیک جهت تعقیب عملیات اجرائی به این اجراء  ارسال گردد.

اجرای احکام نیز در جواب اعلام می نماید تا میزان خواسته 000/000/920 ریال جمعاً به مبلغ مذکور از اموال خوانده توقیف گردد.

مدیر اجرای دایره نیابت قضایی اجرای احکام مدنی تهران طی نامه ای به اداره ثبت شرکتها اعلام می نماید با توجه به اینکه احدی از خواهانها (علی) طی لایحه ای تقاضای توقیف سهام متعلق به خوانده در شرکت مذکور را نموده چناچه خوانده در شرکت فوق الذکر دارای سهام باشد نسبت به توقیف سهام خوانده اقدام و از نقل و انتقال بعدی آن تا اطلاع ثانوی اقدام شود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در پاسخ نامه فوق اعلام می دارد طبق مواد 39-40 قانون تجارت نقل و انتقال سهام از امور داخلی شرکتهای سهامی بوده و این اداره هیچگونه نظارتی به امر فوق ندارد شایسته است مراتب به هیأت جهت توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال سهام خوانده را می نماید.

مشاوره با وکیل تامین خواسته
وکیل تلفنی انتقال اعیانی ملک اوقافی

وکیل آنلاین دادخواست تامین خواسته

نامه ای به شرح فوق با مدیر عامل و هیأت مدیره شرکت را ارسال می گردد.

شرکت مذکور در جواب اعلام می نماید آقا غلام به عنوان سهامدار این شرکت تمامی 15% سهام خود را به موجب مزایده عمومی و مبایعه نامه عادی فروخته است و هم اکنون مبلغ 000/000/840/1 ریال از مبلغ مورد ذکر در حسابهای این شرکت می باشد .

اجرای احکام به شرکت مذکوراعلام می نماید به میزان خواسته از مبلغ مذکور توقیف و طی یک فقره چک به اجرای احکام ارسال شد.

خوانده طی نامه ای به اجرای احکام اعلام می نماید چون یکی ا زخواهانها تقاضای توقیف نموده است صرفاً با میزان سهم خود می توانسته مبلغ توقیف کند و تقاضای رفع اثر از دستور صادره دربرابر کل سهام نسبت به کل تأمین خواسته را می نماید .

که با توجه به دستور معاون مدیر اجرای احکام مغایرتی با قوانین ندارد.شرکت مذکور نیز طی یک فقره چک مبلغ خواسته را به اجرای احکام ارسال می نماید.

عین پرونده نیابتی و غیره علیه غلام در تاریخ 29/8/87 حسب دستور معاون محترم رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به اراک اعاده می گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل تامین خواسته

برای مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل در خصوص تنظیم دادخواست تامین خواسته می توانید همین حالا مشاوره دریافت نمایید.

اصل دعوی پرونده در خصوص و خواسته مطالبه ثمن معامله می باشد به این شرح که خواهان ها طی دادخواستی ادعا نموده اند که خوانده بدون اینکه مبلغی بابت 20% سهام شرکت پرداخته باشد به صورت صوری سهام نامبردگان را در اختیار خودش قرارداده و از آن بهره برداری می نماید. در شعبه 2 حقوقی پرونده تحت کلاسه 85/رسیدگی و حکم بر بی حقی خواهانها صادر می گردد.از رای صادره تقاضای تجدید نظرخواهی می گردد و تجدید نظرخوانده اعلام می نماید طبق سند عادی تمام ثمن معامله پرداخت شده و دلیل و مدرکی که مدیون بودن موکلش را ثابت نماید اقامه نکرده اند. در سند عادی     ( مبایعه نامه) مورخ 10/8/آمده است خواهانها اقرار به دریافت بخشی از ثمن معامله مذکور و توافق به پرداخت الباقی نموده اند که این موضوع موجب آراء صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی سابق و شعبه 4 تجدید نظر استان و شعبه 5 تشخیص دیوان عالی کشور صحت آن احراز شده است.

دادگاه تجدید نظر با این استدلال که با توجه به کارشناسی به عمل آمده و حسابرسی در دفاتر و مدارک شرکت هیچگونه مبلغی در خصوص ثمن معامله شرکت توسط تجدید نظرخوانده پرداخت نگردیده و تجدید نظرخوانده نیز مدرکی دال بر پرداخت حتی به صورت رسید عادی ارائه ننموده دعوی تجدید نظرخواهان را وارد و حکم به محکومیت تجدید نظرخوانده به پرداخت مبلغ 000/000/920 ریال بابت ثمن 20% سهام شرکت فوق الذکر می نماید.

مشاوره حقوقی آنلاین

پس از قطعیت رای صادره اجرائیه صادر و محکوم علی به مبلغ 000/000/920 ریال بابت اصل خواسته و 000/650/46 ریال هزینه دادرسی و کارشناسی و 000/280/23 ریال بابت حق الوکاله و نیم عشر دولتی به مبلغ 500/496/49 ریال در دولت محکوم می گردد.( دادخواست تامین خواسته )

خواهانها طی لایحه ای اعلام می نمایند مبلغ اصل خواسته وصول شده ولی مبلغ هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وصول نشده است که تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را می نمایند.

رئیس شعبه نیز دستور میدهد اقدام لازم برای بازداشت خوانده تا پرداخت مابقی محکوم علیه و یا اثبات اعسارش معمول گردد.

به جهت اجرای اعمال ماده خواهانها تقاضای اعطای نبایت قضایی به تهران را می نمایند و اجرای احکام نسبت به ارسال حکم نیابت در خصوص جلب محکوم علیه و تحویل تحت الحفظ به همراه عین پرونده نیابت به اجرای احکام اعزام نمائید.

دایره نیابت قضایی تهران برگ جلب سایر به مدت 1 ماه از تاریخ صدور صادر می نماید و پرونده به دلیل عدم مراجعه ذینفع مجدداً به اجرای احکام مدنی ارسال می گرددولیکن مجدداً اعطای نیابت داده می شود و سرانجام محکوم علیه جلب و پس از اعلام رضایت از سوی خواهانها و پرداخت نیم عشر دولتی پرونده با عنایت به اجرای مفاد نیابت اعطایی به اراک ارسال می گردد.

منابع حقوقی :

ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی – مواد 39-40 قانون تجارت

استدلال و تحلیل :

در ابتدا خواهانها تقاضای صدور قرار تامین خواسته به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی می نمایند و قرار تامین خواسته صادر می گردد و طی لایحه ای اعلام می نمایند بر اساس قرار تامین خواسته تقاضای منع هر گونه نقل انتقال سهام شرکت مستند دعوی را دارند. پس از صدور حکم قطعی و صدور اجرائیه پرونده پیگیری و با توجه به اینکه خوانده در شهرستان تهران سکونت دارد نیابت قضایی به تهران صادر می گردد و مطالبات محکوم علیه توقیف می گردد که با پرداخت مبلغ محکوم به و جلب رضایت محکوم لهم پرونده مذکور مختومه می گردد.

مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین در خصوص چگونگی تنظیم دادخواست تامین خواسته بدوا اجرا سپس ابلاغ

فهرست مطالب

2 پاسخ

  1. سلام آیا خودرو را هم می توانم در پارکینگ تا پایان رسیدگی دادگاه توقیف نگه دارم تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .