مشاوره با وکیل سرقت

مشاوره با وکیل سرقت

نمونه پرونده در خصوص سرقت مقرون به آزار . برای مشاوره با وکیل سرقت می توانید همین حالا مشاوره بگیرید .

موضوع اتهام : سرقت مقرون به آزار

گردشکار:

شاکی اظهار میدارد هنگام تعطیلی از مدرسه عده ای برای باج گیری به من حمله کردند . به علت مقاومت در برابر آنها به اینجانب حمله کرده . و دوستان من با دیدن این وضع به کمک من آمدند . که عده ای با زدن سنک باعث مجروحیت آن شخص شده اند که متهم با چاقو از پشت به من ضربه زده و باعث مجروحیت من شده است.

در این رابطه دو نفر دستگیر که یکی ازآنها به نام م.ج اظهار داشت روبروی مدرسه شاهد در منطقه باغ خلج جمع شده . و خود را برای درگیری با دانش آموزان آماده نمودیم. که پس از تعطیلی به طرف دانش آموزان رفته و جلوی آنها را گرفتیم و با آنها درگیر شدیم .که دوستم ح.ع به طرف یکی از دانش آمزان رفته و با چاقو به کتف آن زده و سپس اقدام به فرار کردیم و امروز توسط مامورین دستگیر شدم و من کاری انجام نداده ام.

پرونده به نظر بازپرس شعبه اول می رسد و دستور لازم به این شرح صادر می گردد:

متهم م.ج به لحاظ عدم کفایت دلیل آزاد ( با تعهد آزاد شود) سپس با شاکی م.غ مواجهه حضوری شود. تا مشخص شود آیا نامبرده شاکی را مورد ایراد ضرب و جرح عمدی نموده است یا خیر چنانچه مصدوم شده گواهی پزشکی قانونی اخذ و ضم پرونده گردد.

در حین رسیدگی یک نفر شاکی دیگر نیز به نام ع.م نیز اعلام می کند از آقای م.ج به دلیل ایجاد مزاحمت و سرقت اعلام شکایت می نماید . و همچنین فرد دیگری نیز به نام م.م نیز به عنوان شاکی جدید اعلام می نماید. که در ایستگاه اتوبوس منتظر اتوبوس بودیم که پس از خلوت شدن چند نفر ناشناس به ما حمله ور شدند که از بنده ساعت مچی به زور گرفتند و فحاشی نمودند و آن دو نفر را به نامهای ح.ع و م.ج که از اهالی محل است می شناسم و از آنها شکایت دارم.

شاکی به پزشکی قانونی معرفی می گردد و نظریه پزشکی قانونی بریدگی بخیه شده خلف کتف چپ در حد دامیه مشهود است . که در اثر جسم تیز و برنده ایجاد شده است . ارش صدمه فوق یک درصد دیه کامله تعیین می گردد.

دستور بازپرس شعبه : پرونده عیناً به پلیس آگاهی دایره ویژه سرقت ارسال تا حداکثر ظرف 24 ساعت آینده نسبت به جلب و دستگیری آقای ع و ک به لحاظ سرقت مقرون به آزار و ایراد جرح عمدی با چاقو اقدام شود. پرونده در معیت متهمین فوق پس از انجام تحقیقات به نظر برسد و با راهنمای متهم م.ج نسبت به شناسایی آدرس متهمین دیگر اقدام شود. 

مشاوره با وکیل سرقت

در خصوص سرقت مقرون به آزار می توانید مشاوره با وکیل سرقت داشته باشید.

پلیس آگاهی طی شرحی به بازپرس شعبه اول اعلام می نماید با عنایت به شرور بودن و خلافکار بودن متهمان دستور مقتضی صادر شود.که بازپرس شعبه دستور جلب متهمین و اذن ورود به مخفی گاه با رعایت مقررات شرعی و قانونی برای یک مرتبه در طول روز از ساعت 7 صبح لغایت 22 شب اعطاء می گردد.

یکی از متهمین به نام ک جلب و از وی بازجویی به عمل می اید که نامبرده در اظهارات خود عنوان می نماید در هیچ نزاعی حضور نداشته ام و آقای ع را نمی شناسم.

دستور بازپرس شعبه : پرونده عیناً اعاده می گردد . متهم ک به مدت 24 ساعت در بازداشت باشد سوابق احتمالی وی اخذ و ضم پرونده گردد . با شاکی پرونده مواجهه حضوری شود تا معلوم شود چه اموالی از شاکی سرقت شده است و نقش آقای ک در خصوص سرقت اموال مقرون به آزار چه بوده است . ضمناً برای جلب و دستگیری متهم اصلی ع اذن ورود به منزل با رعایت مقررات شرعی و قانونی برای یک مرتبه در طول شبانه روز اعطاء می شود.

متهم ع دستگیر و بازجویی می گردد که در اظهارات خود بیان می دارد دعوا بود رفتم جدا کنم . چند نفری روی سر من ریختند چاقوی رفیقم ک را درآوردند و من از او گرفتم و یک ضربه که فکر کنم به پشت او خورد زدم و من سرقتی انجام نداده ام .

قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت آقای ح.ع به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو . و سرقت مقرون به آزار با توجه به محتویات پرونده و قرائن و امارات ذیل . : 1- شکایت شاکی  .   2- گواهی پزشکی قانونی .   3- اقاریر صریح متهم  .  4- سایر قرائن و امارات موجود که دلالت بر توجه اتهام به متهم دارند . با عنایت به اینکه آزادی متهم موجب بیم فرار و فساد وی در جامعه می شود . و استناد به بنده ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری و بند دال ماده 32 قانون مذکور . ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 صادر و اعلام می گردد. صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ از ناحیه متهم قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی می باشد . حضوراً به متهم ابلاغ و تفهیم شد اظهارداشت متوجه شدم اعتراض دارم.

مقرر است دفتر پرونده در اجرای بند ن – ز یا ن– ح  ماده 3 اصلاحی . قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  فوراً به نظر دادستان  محترم برسد.

دستور معاون دادستان : با قرار صادره موافقم.

پرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار صادره به دادگاه جزایی ارسال می گردد و در وقت فوق العاده پرونده رسیدگی می شود.

مشاوره با وکیل سرقت به راحتی در همین سایت امکان پذیر است .

رای دادگاه

خواسته : اعتراض به قرار بازداشت موقت

در خصوص اعتراض آقای ح.ع نسبت به قرار تامین بازداشت موقت صادره از سوی بازپرس محترم . شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان به شرح جمیع محتویات پرونده با عنایت به تحقیقات به عمل آمده . و دلایل جمع آوری شده خصوصاً اقاریر صریح متهم و مطابقت آن با گواهی پزشکی قانونی که جملگی در حال حاضر . دلالت بر توجه اتهام انتسابی به متهم موصوف داشته و نیز با التفات به نوع اتهام منتسبه ایراد جرح عمدی با چاقو و اینکه به موجب موازین موضوع ماده .واحده قانون لغو مجازات شلاق صدور بازداشت موقت تا یوم صدور حکم الزامی می باشد.

به نظر این دادگاه ایراد و اشکالی که موجب ورود خدشه به قرار مذکور باشد اقامه و ابراز نگردیده است . لذا مستنداً به ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار معترض عنه عیناً تایید و ابرام می گردد. تصمیم دادگاه حضوری و قطعی است.

وقت فوق العاده

متهم ع در وقت فوق العاده  تحت الحفظ جهت اخذ آخرین دفاع در خصوص اتهامات دائر بر جرح عمدی با چاقو و سرقت مقرون به آزار به وی تفهیم شد . در پاسخ متهم اظهار میدارد من با چاقو به آقای ق زدم و یک ساعت مچی از یک نفر گرفتم و دیگر سرقتی انجام نداده ام.

شاکیان پرونده گذشت قطعی و بی قید و شرط خود را اعلام می نمایند و با توجه به موضوع قرار بازداشت موقت فک و در اجرای ماده مندرج در ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به قرار وثیقه به مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال تبدیل و تخفیف می یابد. قرار به نظر دادیار اظهار نظر می رسد و با آن موافقت می گردد و به زندان و زندانی ابلاغ می گردد.

پس از بازداشت پلاک ثبتی معرفی شده از سوی متهم و بازداشت آن در قبال وجه مورد وثیقه و قرار قبولی وثیقه صادر می گردد و سپس طی نامه ای به ندامتگاه مرکزی اراک دستور آزادی متهم اعلام می شود.

در خصوص پرونده های کیفری در دادگاه مشاوره با وکیل سرقت می تواند به شما در روند پرونده یاری برساند .

مشاوره با وکیل سرقت

در خصوص اتهام ح.ع دائر بر 1- ایراد جرح عمدی با چاقو از حیث جنبه عمومی جرم  . 2- سرقت مقرون به آزار ( سرقت دو عدد ساعت مچی) قرار مجرمیت صادر می گردد.

اتهام جرح عمدی با چاقو با توجه به گذشت شاکی خصوصی . و قابل گذشت بودن موضوع به استناد بند دوم ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری .قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد که پس از موافقت دادستان حداکثر ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه جزایی است.

قرار مجرمیت ،منع تعقیب، موقوفی تعقیب

اتهام ارعاب و استفاده از سلاح سرد بنا بره گزارش اداره آموزش و پرورش به لحاظ عدم کفایت دلیل . به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر می گردد.

در خصوص اتهام آقای کمالی به اتهام سرقت کبوتر به لحاظ عدم کفایت دلیل . به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر  و اعلام می گردد.

قرارهای صادره پی از موافقت دادستان حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم جزایی اراک می باشد.

سپس در پرونده متهم به اتهام 1- ایراد جرح عمدی با چاقو از حیث جنبه عمومی جرم .   2- سرقت مقرون به آزار صرف نظر از گذشت شاکیان خصوصی به استناد مواد 47 و 652 و تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات می گردد.

مشاوره با وکیل سرقت در خصوص پرونده های کیفری سرقت مخصوصا مقرون به آزار

رای دادگاه کیفری

در خصوص اتهام آقای ح.ع به شرح کیفرخواست صادره و با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به مشروح شکایت اولیه شاکیان . خصوصی و گواهی پزشکی قانونی  و اظهارات مطلعین و اقاریر صریح متهم در دادسرا و پذیرش تلویحی اتهامهای انتسابی من الحیث المجموع بزهکاری وی محرز و مسلم است .

مستنداً به ماده 614و652 قانون مجازات اسلامی و مراعات ماده 22 همان قانون به لحاظ وضع خاص متهم . و قلت سن وی و جوانی ایشان و اعلام گذشت شاکیان خصوصی .و نیز ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اولاً از حیث بزه ایراد جرح عمدی با چاقو نامبرده به تادیه مبلغ دومیلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید.

ثانیاً از حیث بزه سرقت مقرون به آزار ایشان را به تادیه مبلغ سه میلیون ریال . جزای نقدی بدل از حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری در خفاء محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی می باشد.

استدلال و تحلیل رای:

متهم پرونده مرتکب سرقت همراه با آزار و اذیت و در یک فقره منجر به ایراد جرح با چاقو نیز شده است . مطابق ماده 652 قانون مجازات اسلامی هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد . و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود. . با توجه به اینکه متهم چندین فقره سرقت مقرون به آزار داشته است . و با عنایت به وضع خاص وی و جوانی ایشان دادگاه مجازات حبس را تبدیل . به جزای نقدی ولیکن شلاق تعزیری را از باب تنبه قرارداده است . با توجه به گذشت شاکی دادگاه نسبت به اعمال حداکثر مجازات تخفیف ائل گردیده است.

برای مشاوره با وکیل سرقت وارد شده و مشاوره دریافت نمایید.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .