مشاوره با وکیل منابع طبیعی

منابع طبیعی

برای مشاوره با وکیل منابع طبیعی همین حالا می توانید سوالات خود را اینجا مطرح نمایید. با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1364 . و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 . تشخیص منابع ملی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در قانون وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلبانی و منابع طبیعی است .

معترضین به تصمیمات مراجع مذکور به تجویز تبصره 1 ماده 2 . اخیر الذکر به هیئت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1364 مراجعه نمایند . و صلاحیت عام مراجع دادگستری به اعتراض به آرای صادره از هیئت های مذکور وجود دارد . در این پرونده خواهان به رای کمیسیون منابع طبیعی اعتراض نموده است. در این خصوص خواهان باید ثابت نماید زمین های تصرفی وی قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور (27/10/1341) . سابقه بهره برداری جهت کشت و زرع را داشته و مسبوق به احیاء بوده و جزء اراضی مزروعی قدیمی منطقه تشخیص داده شود.

نمونه دادخواست و رای اعتراض به کمیسیون منابع طبیعی

خواسته : اعتراض به رأی کمیسیون منابع طبیعی ( غیرمالی )

اعتراض نسبت به دادنامه شماره مورخ 1/7/89 صادره از هیئت رسیدگی موضوع تعیین تکلیف اراضی اختلافی

دلایل و منضمات:

 1- دادنامه شماره مورخ 1/7/89 2- گواهی انحصار وراثت 3- سند مالکیت شماره 4- سند مالکیت شماره 5- سند مالکیت شماره 6-سند مالکیت شماره 7- سند مالکیت شماره 8- نقشه های دستی قطعات متنازع فیه

شرح دادخواست :  

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

احتراماً باستحضار عالی می رساند اینجانب محمد نسبت به دادنامه شماره مورخ 1/7/89 صادره از هیئت رسیدگی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اعتراض دارم و از آنجایی که هیئت محترم فوق الاشاره نسبت به ادله اینجانب وقعی ننهاده است تقاضای رسیدگی مجدد را از محضر عالی دارم لازم به توضیح است که دادنامه فوق الاشاره در مورخ 14/7/89 ابلاغ گردیده است.

                       خواهان

پرونده پس از دستور ریاست محترم دادگاه ثبت و سپس تعیین وقت می گردد .

مشاوره
وکیل
وقت دادگاه

نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی حضور ندارد و لایحه ای نیز ارسال ننموده است . خواهان اظهار می دارد اینجانب یکی از وراث مرحوم علی اکبر روستا   می باشم . که پدرم پیش از آن پدرش در اراضی پلاک متصرف و دارایی سند می باشد و با وجود اینکه اراضی مزروعی بوده . اما اداره منابع طبیعی آنها را ملی اعلام کرده است در حالی که زمین دارای یک قنات قدیمی است . که چند سالی است خشک شده است و لایروبی نشده است .

سپس دادگاه نظر به اینکه نماینده حقوقی اداره خوانده حضور نیافته و در قبال خواسته دفاعی به عمل نیاورده . و ضرورت جلب نظر کارشناس دادگاه در اجرای ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی . قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر و به قید قرعه آقای مهندس را به مبلغ دو میلیون ریال . دستمزد به میزان کارشناس منتخب تعیین می نماید .

کارشناس می بایست با مطالعه اوراق پرونده کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی و معاینه دقیق آنها از حیث وضعیت توپوگرافی . و اقلیمی و شرایط خاک و مرغوبی و حاصلخیزی آن و پوشش گیاهی اراضی و موقعیت آب و هوایی منطقه . و ملاحظه وتفسیر عکس هوایی برداشت شده از منطقه قبل و بعد از تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و استماع اظهارات خواهان و مشاهده قنات که مدعی مشروب گردیدن اراضی آن گردیده است و سوابق قنات در اداره کشاورزی وبه دادگاه اعلام نماید مقدار 6/71 هکتار اراضی اختلافی دارای سابقه و آثار کشت و زرع قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع بوده است یا خیر .

اجرای قرار کارشناسی

در وقت مقرر کارشناسی کارشناس منتخب و خواهان و نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی حضور یافتند و ذیل صورتجلسه را امضاءمی نمایند.

با توجه به اینکه کارشناس منتخب نظریه کارشناسی خود را تا تاریخ ارائه نداده است لذا به دستور ریاست محترم دادگاه بعلت برودت هوا و برف روی زمین امکان کارشناسی وجود نداشت لذا وقت نظارت تجدید و به کارشناس یک هفته برای تقدیم نظریه مهلت داده می شود.کارشناس منتخب پس از انجام تحقیقات لازم نظریه کارشناسی خود را تقدیم دادگاه می نماید و با توجه به عدم اعتراض طرفین به نظریه کارشناسی دادگاه محترم مبادرت به صدور رأی می نماید.

مشاوره با وکیل منابع طبیعی در خصوص پرونده های حقوقی شما و دریافت پاسخ سریع

مشاوره با وکیل منابع طبیعی

رأی دادگاه

راجع به دعوی آقای محمد فرزند با وکالت حمایتی آقای کارشناس دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران . به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان اراک به خواسته ( اعتراض به نسبت به رای شماره -1/7/89 ) . صادره از ناحیه قاضی محترم هیئت رسیدگی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور اعتراض خواهان به ملی شدن

6/71 هکتار از اراضی پلاک ثبتی شماره اصلی بخش 6 موسوم به مزرعه طی آگهی تشخیص منابع ملی شماره .-8/11/73 اداره خوانده مردود و حکم به غیر مزروعی بودن این مقدار از اراضی صادر شده و خواهان و وکیل حمایتی وی به شرح دادخواست . و اوراق پرونده به ادعای مزروعی بودن زمین به اعتراض به رأی مذکور درخواست نقض آن و الصاق . اراضی مورد اختلاف به مستثنیات پلاک را نموده است با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به فنی بودن موضوع تشخیص . اراضی ملی و مزروعی و ضرورت جلسه نظر کارشناسی در این زمینه و بررسی دلایل مزروعی بودن زمین که . خواهان مدعی آن بوده نظریه کارشناسی رسمی واجد صلاحیت جلب گردیده که کارشناس منتخب دادگاه به موجب نظریه ثبت شده شماره . – 30/11/89 اظهار نموده (( با توجه به نتایج بازدید و معاینه انجام شده از محل بررسی اسناد و مدارک ارائه شده وضعیت و مشخصات خاک و …

ادامه رای

آثار و بقایای پوسیده ریشه گیاه ساقه و برگ گیاهان در طبقات خاک ، محل و موقعیت ظهر قنات استو که با توجه به وضعیت شیب اراضی و توپوگرافی منطقه استان آبیاری از آن برای اراضی مورد بحث در گذشته وجود داشته شرایط آب و هوایی و اقلیمی منطقه و بررسی نقشه و عکسهای هوایی سنوات گذشته و … هر سه قطعه 1 به مساحت 7/38 هکتار قطعه شماره 2-3 به مساحت 7/15 هکتار و . قطعه شماره 4 به مساحت 2/17 هکتار جمعاً به مساحت 6/71 هکتار قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور . (27/10/1341) سابقه بهره برداری جهت کشت و زرع را داشته و مسبوق به احیاء بوده و جزء اراضی مزروعی قدیمی منطقه تشخیص داده می شود که نظریه کارشناسی به نماینده حقوقی اداره خوانده

ابلاغ و در مهلت مقرر اعتراض نیز نسبت به آن صورت نگرفته و با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط کارشناس منتخب و از جمله بررسی و تفسیر عکس های هوایی برداشت شده از منطقه در سال 1334 که قبل از اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع تهیه گردیده و نیز عکسهای هوایی سال . 1347 که حسب نظریه کارشناس

در عکسهای یاد شده آثار بهم خوردگی و دست خوردگی و تغییر در وضعیت ظاهری خاک ناشی از اقدامات زراعی ملاحظه شده است . و همچنین با توجه به نزدیکی اراضی به قنات استو و شیب طبیعی آنها نسبت به قنات که امکان استفاده از آب قنات جهت کشت و زرع در اراضی را فراهم نموده است . دیگر قرائن و اوضاع و احوال مؤثر در قضیه نظریه کارشناسی مناسبی با اوضاع و احوال قضیه ندارد علیهذا دادگاه خواسته خواهان را وارد و موجه تشخیص و به استناد مقررات قانون تکلیف اراضی

ادامه رای

اختلافی مصوب 22/6/67 و  ماده 198 و مفهوم مخالف ماده 265 . هر دو از قانون آئین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را نقض و حکم به مزروعی بودن 6/71 .هکتار از اراضی پلاک ثبتی اصلی بخش 6 موسوم به است و که در سه قطعه با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی می باشد . در کروکی کارشناسی به رنگ زرد مشخص شد و کسر این میزان از اراضی ملی پلاک و الصاق آن به مستثنیات صادر و اعلام می نماید .

                                      رییس شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی

منابع حقوقی :

ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1364 . ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371

برای مشاوره با وکیل منابع طبیعی همین حالا می توانید از وکلای متخصص سایت مشاوره نمایید.

فهرست مطالب

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .