مشاوره تلفنی طلاق

وکیل طلاق

مشاوره تلفنی طلاق با موضوع : طلاق ( رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش)

دلایل و منضمات : کپی مصدق عقد نامه شرعی که به تأیید سر دفتر ازدواج رسیده

گردشکار :

خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به شرح خواسته فوق به دادگاه ارائه نموده است .

شرح دادخواست طلاق :

ریاست محترم دادگاه عمومی و حقوقی

سلام علیکم محترماً برابر ورقه عادی نکاحنامه دائم که به تایید سر دفتر ازدواج و عاقد رسیده خوانده محترم همسر دائمی موکل است به لحاظ اینکه موکل معلول و مجروح جنگی است  و با وجود مشکلات روحی و روانی اینکه محل اقامت دائم وی در می باشد و مشکلات وجود و اداره دو زندگی و عدم تفاهم با خوانده محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم به گواهی عدم امکان سازش با عنایت به ماده 1133 قانون مدنی مورد استدعاست .                              

                                                                  وکیل خواهان

پس از ارجاع پرونده فوق الذکر به شعبه حقوقی مدیر دفتر پرونده را از نظر الصاق تمبر هزینه دادرسی مورد بررسی قرار می دهد .

ریاست شعبه پس از بررسی پرونده دستور ذیل را به دفتر صادر می نماید :

بسمه تعالی

دفتر ثبت حقوقی وقت رسیدگی تعیین ، نسخه ثانی دادخواست  و ضمائم برای خوانده ارسال ، در اخطاریه خواهان قید حضور وی جهت ادای توضیح در مورد ادله اثباتی ضروری است .         

         صورتجلسه دادگاه

بسمه تعالی به تاریخ در وقت رسیدگی مقرر جلسه شعبه حقوقی به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه تحت نظر است ملاحظه می گردد وکیل خواهان و خوانده هر دو با احراز هویت حضور دارند وکیل خواهان اظهار داشت چون طرفین با هم تفاهم ندارند می خواهند توافقی جدا شوند.

زوجه اظهار داشت من کل مهریه ام را که 14 سکه است به علاوه نفقه معوقه ام راتا اجرای صیغه طلاق که 700 هزار تومان است از زوج می خواهم نفقه زمان عده را به وی بذل می کنم فرزند مشترک نداریم وکیل زوج اظهار داشت ضمن قبول بذل از طرف موکل با طلاق موافقم و 700 هزار تومان بابت نفقه معوقه به زوجه خواهیم داد زوجه اقرار داشت جهیزیه ام دست خودم است و ادعائی ندارم و حق تجدید نظر خواهی را از خود اسقاط نمودند .                                                       دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مطالب عنوان شده در جلسه ختم جلسه را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور قرار ارجاع به داوری می نماید .

برای مشاوره تلفنی طلاق می توانید همین حالا تماس بگیرید .

مشاوره طلاق
وکیل طلاق

قرار داوری دادگاه

نظر به اینکه تلاش و مساعی دادگاه جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین مترافعین مثمر ثمر واقع نگردید و نظر به اینکه بین  زوجین مترافعین در این پرونده خوف شقاق وجود دارد لذا به موجب آیه شریفه 34 سوره نساء و با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مرتبط به طلاق مصوب 28/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28 آبان هزار و سیصدو هفتادو یک مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرائی ماده واحده فوق الذکر دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و اعلام می نماید . تا هر یک از طرفین ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ این قرار داور واجد شرایط را کتباً به دادگاه معرفی نماید .

شرایط داوران طلاق

1-      مسلمان

2-      آشنائی نسبی به مسائل خانوادگی و شرعی

3-      حداقل چهل سال تمام

4-      متأهل

5-      معتمد

6-      عدم اشتهار به فسق و فساد                                                

مقرر است دفتر محترم وقت احتیاطی تعیین و مفاد قرار به طرفین ابلاغ و شرایط داوران به آنان تفهیم و اعلام گردد چنانچه هر یک از طرفین ظرف مهلت مقرر نسبت به انتخاب داور اقدام ننمایند دادگاه راساً از طرف آنان اور معرفی می نماید.

زوج جهت تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی شود . هر یک از طرفین داور های خود را به دادگاه معرفی نمودند.

خواهان آقای را به عنوان داور معرفی و خوانده نیز آقای را به عنوان داور معرفی نمودند .

داور ها در جلسه توجیهی از وظایف داوری و ارجاع او به داوری مطلع گردیدند و هر دو داور نظریه داوری خود را مبنی بر اصلاح ذات البین و عدم توافق طرفین و مصلحت را در جدا شدن و طلاق اعلام نمودند .

نامه ای به پزشکی قانونی به شرح ذیل جهت تست بارداری ارسال می گردد:

دادگاه به شرح ذیل خانم ک.م  جهت تست بارداری به حضورتان معرفی می گردد. خواهشمند است مراتب فوق را به شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی خانواده اراک اعلام دارید.                                  به تاریخ در وقت فوق العاده جلسه شعبه محاکم حقوقی شهرستان به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل پرونده کلاسه تحت نظارت دادگاه :

عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید:

برای مشاوره تلفنی طلاق اینجا وارد شوید .

رأی دادگاه در مور طلاق

در خصوص دعوی آقای احمد  به طرفیت خانم به خواسته عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با عنایت به مجموع اوراق و محتویات  پرونده از جمله تصویر مصدق نکاحنامه عادی صادره از حوزه ثبتی شهرستان و نیز سایر اوراق و مدارک پرونده وجود علم زوجیت به سبب نکاح دائم فیمابین طرفین پرونده محرز و مسلم است.

ولیکن موثر در مقام واقع نگردید لذا دادگاه با توجه به توافق  زوج برای طلاق مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و عموم قاعده فقهی الطلاق بید من الساق که گواهی عدم امکان سازش فیمابین طرفین پرونده صادر و اعلام می نماید طرفین می توانند جهت اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه نموده و پس از وقوع صیغه طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید .

رعایت اجرای صیغه طلاق از جمله مراعات مواد 1135-1134 1140-1141  قانون مدنی به عهده صیغه طلاق می باشد .نوع طلاق با توجه به اینکه زوج باید کل مهریه زوج را که 14 عدد سکه تمام بهار آزادی است به علاوه 700 هزار تومان نفقه معوقه تا اجرای صیغه طلاق را در محضر به زوجه بپردازد زوجه نفقه زمان عده را به زوج بذل و وکیل زوجه قبول بذل نمود و طرفین فرزند مشترک ندارند جهیزیه زوجه دست خودش می باشد و ادعائی ندارد و لذا توجهاً به مواد 1146- 1145- و 1151 قانون مدنی خلعی و به تبع آن باین وعده این طلاق سه طهر است . رأی صادره حضوری و قطعی و دارای سه ماه اعتبار است .

هر سوال حقوقی دارید بپرسید و سریع از وکیل پاسخ بگیرید. ... مشاوره تلفنی طلاق  را به صورت آنلاین یا تلفنی از یک وکیل متخصص در موضوع شما دریافت کنید.
مشاوره با وکیل طلاق

منابع حقوقی طلاق

مواد1133- 1135-1134 1140-1141 -1146- 1145- 1151 قانون مدنی – قاعده فقهی الطلاق بید من الساق – ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام

داور طلاق

چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين ، از دو طرف كه برگزيده دادگاهند . دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر نشده است ، ندارند .

در این پرونده نظر به اینکه تلاش و مساعی دادگاه جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین مثمر ثمر واقع نگردید . نظر به اینکه بین  زوجین در این پرونده خوف شقاق وجود دارد دادگاه مطابق ماده واحده فوق قرار ارجاع امر به داوری را صادر می نماید . هر یک از زوج و زوجه یک نفر داور به دادگاه معرفی می نمایند . پس از اعلام نظر داوران مبنی بر عدم حصول صلح و سازش دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید . به نظر می رسد با توجه به اینکه زوج کل مهریه و نفقه زوجه را پرداخت خواهد نمود . نوع طلاق رجعی باشد نه خلعی ضمن اینکه در طلاق خلع نفقه زمان عده وجود ندارد تا توسط زوجه به زوج بذل گردد.

مشاوره تلفنی طلاق در سریع ترین زمان و آنلاین و 24 ساعته

فهرست مطالب

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .