اجراییه اداره کار

اجراییه اداره کار

بعد از گرفتن رای اداره کار چه کار کنیم .باید بعد از گرفتن رای قطعی اداره کار برای صدور اجراییه اداره کار به اجرای احکام دادگستری محل خودتان مراجعه نمایید .

برای مشاوره با وکیل اداره کار و صدور اجراییه اداره کار همین حالا می توانید مشاوره دریافت نمایید .

مشاروه با وکیل اداره کار

موضوع: مطالبه حقوق و دستمزد و اجراییه اداره کار

شعبه صادر کننده : هیئت تشخیص اداره کار – شعبه ششم حقوقی

گردشکار:

به موجب اجرائیه صادره از شعبه 6 حقوقی محکوم علیه عطف به نامه شماره 2435/87 مورخ 27/1/88 اداره کار محکوم علیه مکلف است به پرداخت مبلغ 800/356/18 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ پنجاه هزار ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق دولت

هیات تشخیص اداره کار طی دادنامه ای در خصوص دادخواست آقای آ به خواسته مزایای قانونی خواهان مدارکی دال بر دریافت حقوق بیش از حداقل دستمزد ارائه ننموده به استناد ماده 11 نحوه رسیدگی هیات تشخیص خوانده را محکوم به پرداخت حقوق سال 87 و اضافه کاری و سنوات به استناد ماده 159 قانون کار و 34 و 36 و 59 و تبصره 4 ماده 7 قانون کار و در نهایت ظرف 15 روز حق اعتراض و ارجاع به هیئت حل اختلاف رای صادر می نماید.

اداره کار و امور اجتماعی پس از قطعی شدن رای طی نامه های مراتب را جهت اجرای به اجرای احکام دادگستری ارسال می نماید.اجراییه اداره کار

احتراماً با ارسال رای صادره مورخ 12/12/87 هیئت تشخیص در مورد آقای آ مبلغ 800/356/18 ریال علیه مدیریت کارفرمای کارگاه چون رای مزبور در تاریخ 24/12/87 ابلاغ شده و در ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراضی از طرف کارفرما به عمل نیامده لذا قطعی گردیده است خواهشمندم دستور فرمائید طبق درخواست مورخ 17/1/88 کارگر ذینفع نسبت به وصول مبلغ مورد بحث طبق مقررات اقدام فرمائید.

مشاوره با وکیل اداره کار
وکیل تلفنی اداره کار

وکیل آنلاین اداره کار

برای مشاوره در خصوص اجراییه اداره کار از سایت وکیل دان مشاوره حقوقی آنلاین تلفنی دریافت نمایید .

پرونده توسط معاون قضایی به شعبه 6 حقوقی ارجاع و برگ اجرائیه صادر می گردد و برای ابلاغ ارسال  می گردد و پس از ارسال به اجرای احکام مدنی پرونده ارسال می گردد.

پس از آنکه مامورین به محل شرکت مراجعه و طی صورتجلسه ای اعلام می نمایند که شرکت تعطیل است و چندین ماه ایست که قفل می باشد.

محکوم له تقاضای توقیف اموال شرکت را طی لایحه ای می نماید و رئیس اجرای احکام مدنی نیز مرقوم می نماید با توجه به صدور اجرائیه با درخواست محکوم له وفق ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی اقدام گردد و در راستای ماده 77 قانون مذکور توقیف انجام شود.

اجرای احکام مدنی طی نامه ای به واحد اجرائیات اعلام می نماید به آدرس محکوم علیه مراجعه و ابتدا دق الباب نموده و چنانچه کسی درب محل را باز نمود با رعایت موازین شرعی و قانونی وارد و تا میان مبلغ محکوم به از اموال محکوم علیه توقیف و تحویل حافظ امین شود و اگر کسی در محل نبود وفق ماده 64 قانون اجرای احکام فک قفل شود ضمناً نسبت به جابه جایی و خروج اموال توقیفی و تحویل آن به حافظ امین اقدام شود.

واحد اجرائیات نسبت به توقیف اموال با معرفی خواهان اقدام و مراتب صورتجلسه و اموال تحویل امین اموال می گردد.

سپس مراتب جهت کارشناسی و ارزیابی اموال به کارشناس ارجاع می گردد و کارشناس مربوطه نظریه خود را اعلام و نسبت به قیمت گذاری اموال اقدام و مراتب جهت اطلاع نظریه کارشناسی برای طرفین ارسال  می گردد.اجراییه اداره کار

مشاوره حقوقی تلفنی

آگهی مزایده اجراییه اداره کار

به موجب اجرائیه شماره 880056/6 صادره از شعبه 6 محاکم عمومی آقای آ علیه شرکت به خواسته 800/356/18 ریال و نیم عشر به مبلغ 000/50 ریال حسب تقاضای خواهان اموال ذیل توسط این اجراء توقیف و توسط کارشناس رسمی به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید و مقرر است در روز چهارشنبه 7/11/88 در ساعت 10 صبح در محل شرکت از طریق مزایده به فروش برسد و به کسانی که بالاترین قیمت را خریدار باشند فروخته خواهد شد. و مبلغ 10 % مورد مزایده فی المجلس از برنده اخذ خواهد شد. متقاضیان واریز می توانند 5 روز قبل از مزایده از دستگاه مورد نظر بازدید به عمل آورند.

یک نسخه از آگهی مزایده به کلانتری محل ارسال تا در محل الصاق گردد و یک نسخه دیگر جهت درج در روزنامه محلی ارسال می گردد. فاصله بین انتشار آگهی و روز مزایده نباید بیشتر از یک ماه و کمتر از 10 روز باشد . اجراییه اداره کار

در موعد مقرر مزایده تشکیل ویک نفر به عنوان بالاترین قیمت را پیشنهاد می دهد که دستگاه به وی فروخته شد و به وی ابلاغ شد 10% کل مبلغ را به حساب دادگستری واریز و مابقی را ظرف یک ماه به حساب واریز نماید در غیز این صورت مبلغ واریزی در حق دولت ضبط خواهد شد.

با توجه به اینکه برنده مزایده ظرف مدت مقرر نسبت به واریز مابقی مبلغ اقدام ننموده لذا به درخواست محکوم له تقاضای انجام نوبت دوم مزایده می گردد و وقت مزایده به تاریخ 26/12/88 ساعت 9 صبح تعیین می گرددو مجددا یک نسخه جهت الصاق در محل و یک نسخه جهت چاپ در روزنامه ارسال می گردد.

در موعد مقرر جلسه مزایده تشکیل و لیکن خریداری پیدا نمی شود و خود محکوم له خواستار خریداری دستگاه شده است که مراتب انجام و صورتجلسه می گردد.

پس از آن خریدار تقاضا ی انتقال اموال خریداری شده را می نماید که توسط مامورین کلانتری مراتب انتقال انجام و صورتجلسه می گردد.

مشاوره با وکیل پیگیری رای اداره کار

منابع حقوقی :

ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی – ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی – اده 129 قانون اجرای احکام مدنی – اجراییه اداره کار

ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

استدلال و تحلیل :

در این پرونده محکوم له تقاضای دریافت حقوق و دستمزد خود را به اداره کار داده است که پرونده در هیئت تشخیص اداره کار بررسی و پس صدور حکم به محکومیت محکوم علیه و قطعی شدن جهت اجرا به دادگاه حقوقی ارسال و پس از ارجاع پرونده به یک شعبه حقوقی و صدور اجراییه اداره کار و ابلاغ آن پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال می گردد. به درخواست محکوم له از اموال شرکت دستگاهی توقیف می گردد و مزایده نوبت اول نیز برگزار و خریدار پیدا و مبلغ 10% مورد مزایده را نیز تودیع می نماید و لیکن نسبت به واریز مابقی آن ظرف مدت یکماه اقدام نمی نماید که مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد و مزایده تجدید می گردد که در نوبت دوم مزایده محکوم له مطابق با ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی معادل طلب خود از اموال مورد مزایده قبول می نماید و پرونده مختومه  می گردد.

مشاوره حقوقی آنلاین اجراییه اداره کار

فهرست مطالب

یک پاسخ

  1. برای اجرائیه اداره کار از کجا مراجعه کنم و چقدر طول می کشد تا به حق خود برسم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .