اراضی ملی – وکیل منابع طبیعی و قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی

اراضی ملی منابع طبیعی

برای مشاوره با وکیل اراضی ملی و منابع طبیعی وارد سایت شده و مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

موضوع: اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع

مطابق نظریه کارشناس نقشه و عكس های هوایی منطقه به هم خوردگی خاک  در محل کاملا مشهود است که با بررسی های خاک شناسی منطقه نشان از سابق کشت و کار در قطعه زمین مورد دعوی قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع دارد. بنابراین جهت مستثنی شدن اراضی از اراضی ملی می بایست در زمان قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع اراضی دارای آثار کشت و زرع بوده و  مسبوق به احیاء باشد و در قسمت دیگر نظریه کارشناسی با توجه به اینکه قسمتی از اراضی فاقد سابقه کشت و زرع می باشد فلذا دادگاه این قسمت را ملی اعلام نموده است.

مشاوره با وکیل اراضی ملی
وکیل تلفنی اراضی ملی و منابع طبیعی

مشاوره حقوقی آنلاین اراضی ملی

دلایل و منضمات دادخواست:

1- راي كميسيون ماده واحده تعيين قانون تعیین تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده56 قانون جنگل ها و مراتع2- تعيين حدود منطقه پلاک 6  3- استعلام ثبتی 4- سند مالكيت بعضي مالكين  5-محتویات پرونده کلاسه 8844 دبيرخانه هیئت رسیدگی ( معاينه محلي واستشهاديه و پوشش گياهي  عكسهاي هوايي) 6-عند الزوم ارجاع او به کارشناس اراضی ملی

گردشكار:

به استحضار می رساند اینجانبان جد اندر جد بیش از 200 سال است که در اراضی پلاک موسوم به کشت و زرع می نموده ایم و در واقع زارعین آن اراضی می باشیم. لکن متاسفانه کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع  اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور مستقر در شهرستان بدون در نظر گرفتن حق و حقوق زارعین و عدم توجه به دلایل ابرازی از قبیل استشهادیه و یا ارجاع امر به کارشناس و آثار زراعت وابنيه موجود در زمین مزروعه و هم چنین تصرفات سابق مبادرت به صدور رای مبنی بر رد اعتراض ما به اراضی ملی شدن آن اراضی بیان نموده اند و این در حالی است که با در نظر گرفتن موقعیت زمین و عکس های هوایی و وجود تقسيم نامه های بسیار قدیمی در آن اراضی که به دلیل گذشت مدت  زمان طولانی فقط قسمت کمی از آن ها باقی مانده است حاکی از مزروعی بودن اراضی معترض می باشد. فلذا ضمن اعتراض به رای کمیسیون فوق الاشعار تقاضای رسیدگی صدور حکم و فق ستون خواسته را داريم.

مشاوره با وکیل منابع طبیعی

وکیل خواهانها طی لایحه ای به دادگاه اظهار می دارد موکلین جهت اخذ سند مالکیت بر قسمتی از اراضی پلاک از بخش 2 به مساحت تقریبی 50 هکتار به اداره ثبت اسناد و املاک استان مراجعه می نمایند که اداره ثبت اسناد واملاك استان اعلام می دارد و که نام های از جمله ع و م در دفتر توزیع اظهار نامه قید شده و لازم به ذکر است که این قید در دفتر توزیع اظهار نامه به حدود سال های 1312 برمی گردد و نام ع قيد شده درگزارش اداره ثبت به لحاظ ترتیب نسلی طبق گزارش سازمان ثبت احوال که منضم لایحه می باشد اجداد جناب غ می باشد و محمد قید شده نیز طبق برگ کپی شناسنامه منضم قید شده لایحه پدر جناب ر می باشد و در آن سال ها که این نام ها در دفتر تنظیم شده است، نام خانوادگی قید نمی شده و تنها به ذکر نام بسنده می کردند.

 استشهادیه محلی نیز در خصوص تعیین حدود، مالکیت بر اراضی  علی و غ تهیه و امضا مالکین در اراضی مجاور و معتمدین محلی رسید که این استشهادیه نیز منضم لایحه تقدیم گردیده است.

 استشهادیه ای نیز در خصوص ثبت بودن نام اجدادشان در دفتر توزیع اظهار نامه و اشتغال به زراعت داشتن اجداد ايشان و عدم وجود معارض دیگر به جز اداره محترم منابع طبیعی و اعلام متراژ تقریبی 50 هکتار که این استشهادیه نیز به صورت پیوست لایحه ابراز گرديده که مورد تایید بزرگان و شورای اسلامی آباد نیز قرار گرفته است.

مشاره با وکیل
مشاوره با وکیل اراضی ملی و منابه طبیعی

اراضی ملی مشاور تلفنی

 قسمت 1-1 مشخص شده در نقشه که منضم لایحه بنده است هر چند مزورعی نمی باشد لیکن محل ابنیه و ساختمان ها و سایر موارد احداثي می باشد که از زمان اجداد موكلين بنده تا حال مورد  استعمال ایشان بوده و با توجه به وجود استخر تامین آب در کنار قطعه 1-1 که در نقشه ارائه شد نیز مشخص شده این منبع محل تامین آب مخصوصاً قسمت 2-1 می باشد و سالیان سال مسیر عبوری این آب که رگ حیاتی زمین های ایشان است همین قطعه 1-1 می باشد.

در پایان درخواست ارجاع امر به کارشناس و کارشناسان و عکس های هوایی، کارشناس فنی و مکانیک خاک و ابنیه و موارد احداثی بسیار قدیمی و نقص رای را دارم.

در وقت مقرر جلسه رسیدگی تشکیل و خواهانها و وکیل ایشان حضور دارد ولیکن خوانده حضور ندارد و وکیل خواهان اظهار می دارد خواسته به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی می باشد.

با توجه به ضرورت جلب نظر کارشناس رسمی دادگاه در اجراي ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ارجاع امر به کارشناس صادرنموده است.تهيه وسيله اجراي قرار ودستمزد به عهده خواهان هاست.تا ظرف دو هفته از تاریخ اجرای قرار، کارشناس با مطالعه اوراق پرونده و مراجعه به محل وقوع اراضی اختلافی و معاينه فني دقيق و توجه به وضعیت توپوگرافی و اقلیمی منطقه شرایط و وضعیت خاک و پوشش گیاهی ملاحظه و عکس های هوایی قبل و بعد از اعمال قانون ملي شدن جنگل ها و استماع اظهارات خواهان ها و اخذ توضیح از کارشناسان فني اداره خوانده با ترسیم کروکی به دادگاه اعلام دارد مقدار 418500 متر مربع اراضی اختلافی آثار مزورعی بودن قبل از تاریخ تصویب قانون ملي شدن جنگل ها ومراتع را دارا بوده يا خيرو اگر بخشی از اراضی داراي آثار کشت و زرع و بخشي فاقد آن می باشند نیز اعلام گردد.

اراضی ملی
اراضی ملی و منابع طبیعی

وکیل تلفنی منابع طبیعی

نظریه کارشناس:

مجموعاً مساحت 614840 متر مربع در زمان تصویب قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع دارای آثار کشت و زرع مزروعي بوده است و اراضی قطعات 1-1 به مساحت 8500 متر فقط 4-2 به مساحت 000/410 متر مربع فاقد آثار کشت و زرع وغیر زراعي می باشد که راي صادره در محاکم حقوقی مورد اعتراض و بررسی سابقه احیاء مزرعی بودن در قطعه 1-1 و 4-2 مجموعا به مساحت 418500 متر مربع موضوع این کارشناسي می باشد.

وضعیت فعلی اراضی: در زمان بازدید فقط قطعه 3-2 که مرز مشترک اراضی است  زیر کشت دیم قرار داشته است و مابقی دست نخورده است که پوشیده از علف ها گندميان یک ساله و گیاهان مرتعی چند ساله است.

وضعیت خاک اراضی: مناسب برای دیم کاری

نقشه و عكس های هوایی منطقه: به هم خوردگی خاک  در محل کاملا مشهود است که با بررسی های خاک شناسی منطقه نشان از سابق کشت و کار در قطعه زمین مورد دعوی قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع دارد.

نظریه نهايي كارشناس: قطعه 1-1 به مساحت 8500 متر مربع و قطعات پراکنده در قطعه 2-2 که در نقشه وكروكي پیوست مساحت آن ها جمعاً 231600 متر مربع می باشد در زمان قبل از تصویب قانون ملی شدن مراتع و جنگلها دارای آثار کشت و زرع بوده لذا 240100 متر مربع اراضی مشخص شده جزء پلاک اصلی بخش حومه موسوم به مسبوق به احیاء دارای سابقه کشت و زرع می باشد قبل از قانون ملی شدن مراتع و جنگلها مي باشد.

وکیل خواهان با ملاحظه نظریه کارشناسی طی لایحه ای اظهار می دارد كه قسمت هایی که حسب نظر کارشناس سابق کشت و زرع نداشته و در واقع چنین نیز هست، اما این منطقه تپه بوده و اصلاً امکان زراعت نداشته اما طبق نقشه هم مشخص  است که اطراف این ملک زراعی تشخیص داده شده و به جهت رفت و آمد به مناطق مختلف و کلاً کمال  انتفاع، مورد استفاده از زمان قدیم بوده است و با استناد به ماده 44 ق.م نیز که بیان می دارد احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می باشد. تقاضا دارم:

وکیل آنلاین منابع طبیعی

1- حکم بر تعلق این قطعه ها نیز به خواهان ها با  سابقه تصرف حتی بیش از یک قرن

2- امعان نظر بر لایحه دفاعیه ارائه شده در جلسه دادرسی

لازم به ذکر است که مناطق a مشخص شده، مناطق آزاد شده از قبل و در اختیار خواهان می باشد.

 نماینده خوانده نیز نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض و مطالب ذیل را طی لایحه ای عنوان می دارد:

1- شیب ده درصدي منطقه كشاورزان را در سال های 41 و 42 با مشکل مواجه کرده است.

2- خاک منطقه کم عمق است نسبتاً سنگین و سنگریزه دارد که قابلیت کشت را پايين مي آورد،

3- کارشناس اظهار نظر کرده است که در صورتی که در قانون  اصلاحات اراضي مستثنيات بر اساس قابلیت خاک و منطقه مشخص نمی شود بلکه مورد کشت بودن یا نبودن تا تاریخ تصويب قانون ملاک عمل است که با توجه به شرایط توپوگرافی-دوري از روستا و مشکل تامین آب به علت های هوایی منطقه چنین موردی اثبات نمی شود.

دادگاه پس از بررسي اوراق ومحتويات پرونده و ملاحظه نظریه کارشناسی اقدام به صدور راي به شرح ذيل مي نمايد:

اراضی ملی و منابع طبیعی
منابع طبیعی اراضی ملی

منابع طبیعی مشاوره

رای دادگاه

در خصوص دعواي آقايان 1- غ2- رضا خواهان رديف 1و2 با وکالت محمد 3- ذ- ری 5- غ عليه اداره و منابع طبیعی شهرستان به خواسته  اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و با توضيح اينكه به موجب بخشی از رای معترض عنه اعتراض خواهان ها نسبت به ملی اعلام گردیدن 500/418 متر مربع از اراضی پلاک ثبتی شش اصلی اعلام و نامبردگان به شرح دادخواست واوراق پرونده و مستند ات مدعی مزروعی بودن اراضی گردیده و درخواست نقض راي قاضی كميسيون حل اختلاف موضوع ماده 65 قانون جنگل ها ومراتع را  دارند ، با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به فنی بودن تشخیص وجود یا عدم وجود آثار کشت و زرع قدیمی در اراضی اختلافی و ضرورت جلب نظر کارشناس در این زمینه، دادگاه بررسی موضوع را به کارشناس رسمی واجد صلاحيت ارجاع نموده که کارشناس رسمي منتخب  دادگاه به موجب نظریه ثبت شده با  توجه به وضعیت و مشخصات خاک، نقشه وعكس هاي هوايي  اظهار نظر نموده اند قطعه 1-1 به مساحت 8500 متر مربع جاي روستاي مخروبه كه تراس بندی شده و یک جوي آب که از بالای دره آب را به این قسمت زمین منتقل می کند و آثار آن به وضوح در عكس هاي هوایی قبل و بعد از تصویب قانون دیده می شود و قطعات پراکنده در قطعه شماره 2-2 به مساحت کل 231600 در زمان قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع دارای آثار کشت و زرع بوده و مسبوق به احیاء و دارای سابقه کشت و زرع قبل از تصویب قانون ملي شدن جنگل ها ومراتع می باشد که نظريه به طرفين نیز ابلاغ و  نظر يه کارشناس با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط نامبرده مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم ومحقق قضیه ندارد، علیهذا دادگاه خواسته خواهان ها را به شرح آتی وارد و موجه تشخیص و مستندا به مقررات  قانون تعيين تكليف اراضي اختلافی مصوب 22/6/67 و م 198 و مفهوم  مخالف ماده 265 هردو از قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را نسبت به 240100 متر مربع از اراضی مورد اختلاف نقض و حکم به مزروعی بودن این میزان اراضی که 8500 متر مربع آن در قطعه 1-1 و 231600 متر مربع در قطعه شماره 2-2 واقع و در کروکی کارشناس موقعیت آن ها به رنگ زرد مشخص گردیده و  الحاق این میزان اراضی به مستثنیات پلاک ثبتی 6 اصلی حومه بخش 2 اراک موسوم به صادر و اعلام می نماید. و نسبت به اعتراض خواهان ها نسبت به 178400 متر مربع از اراضی اختلافی با توجه به این که برابر نظر کارشناس این میزان فاقد آثار کشت و زرع قدیمی بوده و خواهان ها  و وکیل دلیلی بر اثبات ادعا در این ملک ارائه ننموده اند دادگاه با تایید رای معترض عنه به این میزان به استناد ماده 1257 ق.م حکم بر بطلان دعوا در اعتراض به 178400 متر مربع از اراضی ملی پلاک فوق صادر و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به طرفین حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاههاي محترم تجديد نظر استان خواهد بود.

منابع حقوقی:

قانون تعيين تكليف اراضي اختلافی مصوب 22/6/67 –  ماده 198 و مفهوم  مخالف ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی

فهرست مطالب

2 پاسخ

  1. مقاله خیلی خوب و جامعی بود همچنین لایحه و دادخواست و رای نمونه هم عالی بود تشکر فقط برای مشاوره با وکیل چگونه اقدام کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .