انتقال اعیانی ملک اوقافی

انتقال اعیانی ملک اوقافی

وکیل انلاین اوقاف


در خصوص املاک اوقافی همان طور که می دانید عرصه ملک متعلق به اوقاف می باشد و اعیان و نمای ساختمان متعلق به مالک ملک می باشد . برای خرید و فروش ملک اوقافی باید این نکته را در نظر داشت که اعیان ملک باید توسط مالک به خریدار جدید انتقال یابد و عرصه توسط اوقاف . در این خصوص اگر مالک نسبت به عدم انتقال حقوق راجع به عرصه ملک در خصوص اعیان اقدام نماید می توانید از طریق دادگاه حکم بر محکومیت فروشنده را بخواهید .

با صدور اجرائیه مبنی بر الزام محکوم علیه به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی انتقال و استنکاف وی از حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و امضای ذیل آن با توجه به قاعده الحاکم ولی الممتنع تعیین نماینده از طرف دادگاه و اعطای نمایندگی به وی برای امضای ذیل اسناد تنظیمی با استفاده از ملاک ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی عمل می گردد و در این پرونده نیز اجرای احکام مدنی به اداره اوقاف اعلام می نماید چنانچه سند انتقال آماده می باشد در صورت عدم حضور وراث مراتب را کتباً اعلام تا نماینده اجرای احکام جهت امضاء اسناد انتقال معرفی شود.

مشاوره با وکیل اوقاف
وکیل تلفنی انتقال اعیانی ملک اوقافی

مشاوره با وکیل اوقاف

انتقال حقوق راجع به عرصه یک باب منزل مسکونی و همچنین انتقال اعیانی ملک اوقافی نیازمند مشاوره با وکیل بودید می توانید از طریق سایت با وکلای ما مشاوره حقوقی آنلاین دریافت نمایید .

شعبه صادر کننده : شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

گردشکار:

به موجب دادنامه غیابی نسبت به خانم ها ف و س و ف فرزند مرحوم م و ص و آقایان علی و محمد مورخ 29/11/86 دادگاه عمومی حقوقی شعبه دوم که وفق دادنامه شماره 860054 پرونده 8426 قطعیت یافته است . وراث مرحوم علی محکوم به حضور در اداره اوقاف و امور خیریه و انتقال حقوق راجع به عرصه یک باب منزل مسکونی ملک مرقوم تحت شماره از پلاک 63/واقع در شهرک در حق محکوم له و محکوم علیه آقای نادر است حقوق قانونی موقوفه را بر مبنای تعرفه مقرر پرداخت نماید همچنین محکوم علیهم به پرداخت هزینه تمبر دادرسی به مبلغ 830/530 ریال بابت هزینه اجرایی در حق دولت با توجه به اینکه رأی غیابی نسبت به بعضی از محکوم علیهم می باشد لذا محکوم له نسبت به ارائه ضمانت نامه معتبر اقدام می کند و همچنین با توجه به مجهول المکان بودن یکی از خواندگان اجرائیه یک نوبت در یک روزنامه محلی انتشار می یابد.

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

باسلام

احتراماً نظر به اینکه رأی غیابی در پرونده کلاسه شماره 9 ح2 به نفع آقای علی فرزند محمد صادر گردیده است اینجانب مصطفی فرزند محمد صادره از با ارائه فیش حقوقی / جواز کسب فیش حقوقی اتوبوسرانی و کپی کارت شناسایی ملی / کپی شناسنامه که ضمیمه دادخواست می باشد ضمانت رأی غیابی پرونده مذکوررا برای اجرای حکم می نمایم و چنانچه در آینده محکوم علیه نسبت به رأی غیابی اعتراضی نمود و حکم صادره نقض گردید پس از ابلاغ به اینجانب نسبت به باز پرداخت محکوم به اقدام نمایم چنانچه خسارتی به محکوم علیه وارد شد جبران خسارت نمایم.                              ضامن

وکیل آنلاین اوقاف

دستور ریاست شعبه : ضمانت مورد نظر پذیرفته می شود اقدام گردد.

قرار قبولی کفالت صادر می گردد.                                رییس شعبه 2 حقوقی

قرار قبولی کفالت

به تاریخ 30/188 نام مصطفی نام خانوادگی ش دارنده شماره شناسنامه صادره از اهل آباد ساکن در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی حاضر یا تسلیم برگ کفالت نامه و سند مالکیت / جواز کسب /فیش حقوقی اتوبوس رانی نام خود به نشانی به ارزش 7358700 ریال می باشد اظهار داشت حاضرم از تن آقای ع.ش بوجه الکفاله مبلغ دادنامه 8200549 تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه کفالت نمایم که هر وقت محکوم له را از طرف مراجع قضایی احضار گردند در موعد مقرر قانونی مشار الیه را معرفی در غیر این صورت وجه الکفاله را به صندوق دولت پرداخت نمایم .   کفیل

دادگاه : چون ملائت کفیل محرز است لذا قرار قبولی کفالت نامبرده ازتن محکوم له ع.ش تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه را صادر می نماید . مفاد قرارحضوراً به کفیل ابلاغ گردید اظهار داشت رونوشت نمی خواهم.  

پرونده حاوی 2 برگ اجرائیه به انضمام رأی مربوط به پرونده که به محکوم علیه ابلاغ شده است و همچنین ضامن از محکوم له اخذ گردید پس از ثبت به کلاسه 015 ج2 جهت ملاحظه و اقدام به حضور ارسال می گردد. دفتر شعبه 2 حقوقی

ریاست محترم اداره اوقاف و امور خیریه

احتراماً رونوشت اجرائیه و دادنامه از شعبه 2 حقوقی ارسال می گردد و نسبت به انتقال حقوق راجع به عرضه یک باب منزل مسکونی ملک موقوفه تحت شماره از پلاک 4030 واقع در شهرک در حق ع.ش اقدام شود در صورت عدم حضور وراث مرحوم علی اکبر و آماده شدن سند برای امضاء مراتب را کتباً اعلام تا نماینده اجرای احکام جهت امضاء اسناد انتقال معرفی شود.

ریاست محترم اجرای احکام مدنی 2

احتراماً عطف به شماره 815 مورخ 30/1/88 اعلام می دارد در مورد وراث مرحوم علی اکبر پس از پرداخت کلیه حق و حقوق موقوفه نماینده تام الاختیار خود را جهت امضا سند اجاره قطعه واقع در شهرک به این اداره مرکزی معرفی نماید .

                                                                                       سرپرست اوقاف و امور خیریه

مشاوره حقوقی آنلاین انتقال اعیانی ملک اوقافی

الزام خواندگان به انتقال منافع6 دانگ یک قطعه زمین (عرضه این ملک موقوفه است ) با توجه به اینکه پرونده از آخرین اقدام مدت مدیدی می گذرد در راستای دستورالعمل شماره 6162 از آمار کسر و مختومه و در بایگانی انتظار بایگانی شده و در صورت مراجعه طرفین یا با وصول اجرائیه ختم پرونده اجرائیه شده و جهت تعقیب عملیات اجرائی به نظر برسد.

اجرای احکام مدنی دادگستری

منابع حقوقی :

ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی

برای مشاوره با انتقال اعیانی ملک اوقافی توسط وکیل همین حالا می توانید از وکلای سایت مشاوره حقوقی دریافت نمایید . قبل از خریئ ملک از اوقافی بودن یا نبودن نبودن ملک مطلع شوید تا حقوق قانونی در خصوص پرداخت سهم پذیره و دیگر بدهی های متعلقه را در خصوص ملک اوقافی در مبایعه نامه لحاط نمایید تا دچار مشکلات حقوقی نشوید . سایت مشاوره حقوقی آنلاین وکیل دان در رابطه با املاک اوقافی می تواند مشاوره حقوقی به صورت آنلاین به شما عزیزان ارائه نماید .

1 دیدگاه

  • سلام در مورد ملک موقوفه کجا باید پذیره اوقاف را انجام بدم و نقل و انتقال آپارتمان را سند بزنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *