باطل کردن قولنامه زمین

وکیل تلفنی فسخ

برای باطل کردن قولنامه زمین باید ملک متعلق به شخص دیگری باشد .

مشاوره در خصوص ابطال قولنامه زمین اینجا کلیک نمایید .

برای مشاوره در خصوص ابطال معامله به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع می توانید مشاوره نمایید .

در صورتی که ملک فروخته شده متعلق به مال دیگری باشد می توان تقاضای ابطال مبایعه نامه را نمود .در واقع چنانچه فردی پس از خرید ملک مت.جه شود که ملک متعلق به شخص دیگری بوده است ملک مستحق للغیر درآمده و می توان آن را ابطال نمود .

تقاضای ابطال به موجب دادخواست می باشد و در زیر یک نمونه از طرح دعوی دعوای ابطال معامله به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع برای شما آورده شده است .

تجدید نظرخواسته: ابطال قولنامه

شعبه صادر کننده: شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

گردشکار:

خواهان دادخواستی به خواسته ابطال قولنامه مورخ 18/11/68 به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و استرداد ثمن معامله به نرخ روز وفق نظرکارشناس به این شرح که مورث موکلین یک قطعه زمین به مساحت 1300 متر مربع با حدود اربعه مندرج در قولنامه جزء پلاک ثبتی بخش در مورخ 18/11/68 از خوانده خریداری و ثمن معامله را پرداخته است.به موجب پرونده کلاسه دادخواستی مبنی بر الزام به تنظمی سند رسمی تقدیم که با ورود ثالث در پرونده به خواسته ابطال قولنامه موصوف و اصدار دادنامه 890070 به جهت فضولی بودن معامله قولنامه فوق باطل شده است.لذا بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه خوانده عامداً و عالماً اقدام به فروش مال غیر نموده تقاضای ابطال قولنامه موصوف و استرداد ثمن معامله را به نرخ روز وفق نظر کارشناس دارم.

خوانده در پاسخ خواهان طی لایحه ای اظهار می نماید قولنامه استنادی خواهان به دلیل عدم قصد طرفین در تنظیم قولنامه مذکور به هیچ وجه انجام معامله شرعی وقانونی نبوده به همین دلیل علیرغم گذشت بیش از 20 سال ملک تحویل نشده است.خواهان دعوی الزام به تنظیم سند را مطرح نمودند و از آنجا که ملک مذکور ارثی بوده و به وراث انتقال قهر یافته لذا وراث با طرح دعوی و ورود ثالث به دلیل مشاعی بودن ملک و عدم اذن و اجازه سایر وراث در تنظیم قولنامه استنادی درخواست ابطال معامله 8/7/68 را نمودند که منجر به رای قطعی ابطال قولنامه شده است.

دادنامه دادگاه

مطابق ماده 390 و 391 قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد غرامات وارده باید پرداخت شود اولاً مورث خواهان پسر عمومی بنده بوده و کاملاً به ارثی بودن و مشاعی بودن اراضی مطلع بوده اند فلذا نمی توان وی را جاهل به موضوع تلقی نمود. بنابراین خواهان استحقاق صرفاً استرداد مبلغ هفتصدو هشتاد هزار ریال بابت قسمتی از ثمن معامله را دارد.

دادگاه نظر به ضرورت امر و فنی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می نماید و کارشناس مربوطه پس از بازدید از ملک زراعی قیمت روز آن را به ازای هر مترمربع 000/220 ریال و در مجموع 1300 متر مربع را 000/000/286 ریال برآورد می نماید.

برای مشاوره در خصوص باطل کردن قولنامه زمین همین حالا مشاوره بگیر .

ابطال معامله املاک
رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای به طرفیت به خواسته صدور حکم ابطال قولنامه مورخ 18/11/68 . به جهت مستحق للغیر بودن مبیع و استرداد ثمن معامله به نرخ روز با احتساب خسارت دادرسی با بررسی و . مطالعه مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 890070 .صادره از این شعبه حکم به ابطال قولنامه مورخ 18/11/68 صادر شده . و خوانده نیز سهم خود را از ملک موروثی به موجب مبایعه نامه عادی به آقای حجت فروخته و مالکیتی بر زمین موضوع قولنامه نداشته . و عقد واقع شده باطل می باشد و از آثار ابطال مسترد شدن ثمن مبیع به مشتری است .

دعوی را مقرون به صحت تلقی مستنداً به مواد 194 ، 198 ، 520 ، 519 ، 515 . قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 390 ، 391 ، 392 ، 1257 ، 1258 قانون مدنی و مواد 1و3و4 . آیین نامه حق الوکاله وکلا دادگستری حکم به ابطال قولنامه مورخ 18/11/68 و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1560000 ریال . بابت ثمن معامله و هزینه دادرسی و 56160 ریال بابت حق الوکاله و در خصوص قسمت دیگر خواسته مطالبه ثمن معامله به نرخ روز نظر به اینکه از آثار ابطال معامله مسترد شدن ثمن مبیع به مشتری است و مطالبه ثمن معامله به نرخ روز وجاهت قانونی ندارد دعوی را غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده 391 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید.

پرونده به شعبه دادگاه تجدید نظر استان ارجاع ودر وقت فوق العاده جلسه تشکیل و دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظرخواهی داریوش و غیره ( اصالتاً و وکالتاً) نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه اول حقوقی شهرستان . که به موجب آن تجدید نظرخواهان خواسته ای مبنی بر صدور حکم بر ابطال قولنامه مورخ 18/11/68 به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع . و استرداد ثمن معامله به نرخ روز را نموده پس از بررسی با تئجه به دادنامه 890070 . صادره از شعبه اول حکم به ابطال قولنامه مورخ 18//11/68 . نسبت به سهم صادر و خوانده نیز سهم خود را از ملک موروثی به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 26/7/66 . به آقای فروخته و مالکیتی بر زمین موضوع قولنامه نداشته  عقد واقع شده باطل می باشد .

از آثار ابطال مسترد شدن ثمن مبیع به مشتری است دعوی را مقرون به صحت و حکم بر ابطال قولنامه 18/11/68 . و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1560000 ریال بابت ثمن معامله و هزینه دادرسی و 56160 ریال بابت حق الوکاله  صادر . و اعلام و در خصوص قسمت دیگر خواسته مطالبه ثمن معامله به نرخ روز نظر به اینکه از آثار ابطال معامله . مسترد شدن ثمن مبیع به مشتری است و . مطالبه ثمن معامله به نرخ روز وجاهت قانونی ندارد دعوی را غیر وارد تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید.

دادگاه بابررسی بیشتر و قبل از ورود به ماهیت ملاحظه می گردد آقایان وکلا به میزان قانونی تمبر وکالتی ابطال ننموده اند . فلذا موضوع  قابلیت طرح در دادگاه را ندارد و به استناد ماده 345 قانون آیین دادرسی مدنی جهت رفع نقص به دادگاه اعاده می گردد.

منابع حقوقی:

مواد 194 ، 198 ، 520 ، 519 ، 515 قانون آیین دادرسی مدنی –  مواد 390 ، 391 ، 392 ، 1257 ، 1258 قانون مدنی

برای مشاوره در خصوص باطل کردن قولنامه زمین در همین سایت مشاوره دریافت کنید .

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .