مشاوره با وکیل خرید اینترنتی

خرید اینترنتی

برای مشاوره با وکیل خرید اینترنتی در مورد کالای معیوب می توانید مشاوره نمایید .

بر خلاف تصور هنگامی که یک کالایی را از اینترنت خریداری می نماییم چنانچه کالا معیوب باشد موضوع کلاهبرداری محسوب نمی گردد . بلکه مشمول خیار عیب در معامله و برای خریدار حق فسخ معامله ایجاد می گردد. اعمال حق فسخ به سبب عیب مبیع منوط به آن است . که متعاملین حین تشکیل بیع خیار را به صورت صریح یا ضمنی ساقط ننموده باشند . با توجه به اینکه خرید اینترنتی و شفاهی معامله انجام شده لذا خیار عیب وجود داشته و قابل اعمال می باشد .

در معاملات روزمره نیز چنین است . در صورتی که کالایی را خریداری نمایید و دارای عیب پنهان باشد شما اختیار فسخ معامله را خواهید داشت . یک نمونه از پرونده های حقوقی فسخ معامله خودرو به دلیل عیب آورده شده است .

مشاوره با وکیل خرید اینترنتی در مورد کالای معیوب

در این پرونده و در مبایعه نامه ذکر شده است فسخ قرار داد و هر گونه پشیمانی طرفین تا 24 ساعت می باشد . ظهور به اسقاط حق فسخ عقد بیع پس از 24 ساعت پس از انجام معامله از متعاملین دارد . با توجه به اسقاط این حق طرح دعوی جهت فسخ بیع موجه نمی باشد . همچنین طرح دعوی با رعایت فوریت از تاریخ علم به عیب بوده . تقدیم دادخواست جهت فسخ قرارداد و اعمال خیار حدود یک ماه نیم بعد به عمل آمده که مغایر با فوریت است . همچنین دادگاه بررسی عیب مورد ادعای خواهان را به کارشناس ارجاع نموده که کارشناس اظهار نموده است . آثار ضربه روی درب جلو و عقب بعد از تاریخ معامله بوده  که مستند به بند 3 ماده 429 . قانون مدنی در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مشتری نمی تواند بیع را فسخ نماید . و خواهان صرفاً مستحق مطالبه ارش خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر می توانید مشاوره با وکیل خرید اینترنتی داشته باشید.

مشاوره با وکیل خرید اینترنتی

خواسته : فسخ قرارداد – استرداد ثمن معامله – استرداد لاشه چک (رسیدگی و صدور حکم به فسخ قرار دادعادی 28/4/89 . که در مورد یک دستگاه  اتومبیل سواری پراید هاچ بک سفید بعلت عیب در مبیع و غبن فاحش . مقوم به 000/000/51 ريال استرداد مبلغ 000/500/12ريال وجه نقد پرداختی بابت قسمتی از ثمن معامله قرارداد – استردادلاشه چکها

دلایل و منضمات : 1- تصویر بیعنامه عادی مورخ 28/4/90 – . ارجاع به کارشناس بیعنامه مربوط به خرید یک دستگاه پراید سفید با بهای 000/500/57 ريال می باشد

شرح دادخواست :  

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک

احتراماً باستحضار می رساند اینجانب محمد طبق بیعنامه عادی مورخ 28/4/89 یک دستگاه خودرو سواری پراید را از خوانده خریداری نموده ام که اخیراً مطلع شدم خودرو موصوف تصادفی می باشد که از مصادیق عیب خودرو محسوب می گردد که همین تصادفی بودن سبب افت قیمت خودرو می شود که متأسفانه فروشنده با کتمان و عدم ذکر این موضوع خودرو را به بیش از یک سوم قیمت واقعی به اینجانب فروخته است و موضوع از مصادیق مواد 422 به بعد قانون مدنی می باشد به این علت با تقدیم کپی مصدق بیعنامه تقاضای رسیدگی و ارجاع او به کارشناس جهت اظهار نظر در مورد قیمت واقعی خودرو و تصادف بودن قیمت آن و در نهایت حکم به فسخ قرارداد مستند به مواد مرقوم و استرداد مبلغ 000/000/12 ریال بابت پرداخت قسمتی از ثمن معامله که نقداً تأدیه شده و استرداد لاشه چکها که بایست الباقی ثمن معامله مذکور بوده به انضمام چک هزینه ها و خسارات دادرسی را از محضر عالی استدعا دارم.

دستور دادگاه

پرونده ثبت و دستور تعیین وقت رسیدگی داده می شود . و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده ارسال می گردد. همچنین طبق دستور ریاست دادگاه استرداد لاشه چکها به علت اینکه در راستای روابط قرار دادی طرفین جهت پرداخت ثمن معامله تسلیم شده خواسته استرداد آنها نیز مالی است وی بایست نسبت به ابطال آن نیز اقدام گردد.

خواهان نیز سپس طبق لایحه ای خواسته خود را نسبت به استرداد لاشه چکها مسترد می نماید .

مشاوره
مشاوره با وکیل خرید اینترنتی

در روز دادرسی خواهان وکیل خود را به دادگاه معرفی می نماید مطابق وکالتنامه و الصاق تمبر وکالتی به میزان 500/10 تومان الصاق نموده است.

در وقت مقرر جلسه رسیدگی تشکیل خواهان به اتفاق وکیل خود حضور دارد . وکیل خواهان اظهار می دارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و خواهان نیز اعلام می نماید عرایض به شرح اظهارات وکیلم می باشد . با این توضیح که خودرو موصوف مدل 82 بوده و خوانده عنوان فقط سه تا از درهای آن رنگ دارد ولی من حدود 25 روز بعد متوجه شدم جلو وعقب ماشین و سقف آن نیز رنگ دارد و کلاً دور رنگ است و قیمت آن حسب اظهار نمایشگاه 000/000/37 ريال بیشتر نمی باشد و در جلسه دادرسی علیرغم ابلاغ قانونی حضور ندارد.

تصمیم دادگاه :

 نظر به ضرورت جلب نظر کارشناس فنی در مورد ادعای عیب خودرو مورد مطالعه دادگاه در اجرای ماده 257 ق.آ.د.م قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می نماید . و به قید قرعه رضایی را با مبلغ پانصد هزار ريال دستمزد به عنوان کارشناس منتخب دادگاه تعیین می نماید . واریز دستمزد کارشناس بر عهده خواهان است .

سپس پرونده  در وقت نظارت قرار می گیرد و به خواهان اظهار می گردد ظرف یک هفته دستمزد راتودیع نماید و جهت اجرای قرار کار شناسی ساعت 10 تعیین می گردد

به تاریخ در وقت مقرر جلسه اجرای قرار کارشناسی تشکیل و کارشناس منتخب حاضر است و اظهار می دارد امادگی اجرای قرار را دارد ضمناً خواهان و وکیل وی و خوانده حضور دارند.

ضرورت ارجاع به کارشناس

مشاوره با وکیل خرید اینترنتی به سهولت در دسترس شما می باشد .

کارشناس محترم نظریه کارشناسی خود را به دادگاه اعلام می نماید و در گزارش کارشناسی خود اظهار      می نماید 1- قسمت درب صندوق رنگ آمیزی شده است گوشه سمت چپ درب صندوق عقب به اندازه و ابعاد 10 سانتی متر آثار ضربه دارد  2- سقف خودرو رنگ آمیزی شده 3- کاپوت رنگ آمیزی دارد               4- گلگیر جلو سمت راست آثار ضربه و فرو رفتگی دارد 5- آثار ضربه بر روی درب جلو و عقب و زیر رکاب درب عقب سمت چپ ملاحظه می شود که این آثار مربوط به خریدار و جدید می باشد و بعد از مورخ 28/4/89 و مابقی در بند 1-3و2 مربوط به قبل از تاریخ 28/4/89 خواهد بود لذا افت قیمت با نگرش به مدل خودرو جمع افت اتومبیل هفت میلیون ريال برآورد می شود .

دفتر دادگاه اخطاریه ای برای خواهان و خوانده و وکیل خواهان ابلاغ  و اعلام می نماید در مهلت مقرر (هفت روز پس از ابلاغ ) جهت ملاحظه نظریه کارشناسی و اظهار هر مطلبی نفیاً و اثباتاً در دادگاه حاضر شوند.

در هنگام خرید اینترنتی دقت کافی را داشته باشید .

مشاوره با وکیل خرید اینترنتی بعد از انجام معامله و معیوب بودن کالا می تواند شما را کمک نماید .

خوانده پس از ملاحظه نظریه کارشناسی مطالبی را طی لایه ای به دادگاه معرفی می دارد به این شرح که اولاً خواهان خواسته خود را در خصوص فسخ قرار داد منجز بیان ننموده که خواسته وی خیار عیب است یا خیار غبن ثانیاً در قراداد صراحتاً قید گردیده اتومبیل بازدید و رویت خریدار رسید و ثانیاً خیار عیب و غبن فوری است . همچنین در نظریه کارشناسی میزان افت وارده عنوان شده است در حالیکه اتومبیل مذکور با وسایل اضافی از قبل رینگ و لاستیک و سیستم صوتی و آمپلی فایر و باکس فروخته شده و همچنین نظر به نقدی نبودن ثمن معامله و شرایطی فروختن آن و اینکه خواهان اتومبیل را به صورت شرایطی ابتیاع نموده است مبلغ آن بالاتر از حد معول است .

دفتر دادگاه وقت رسیدگی به تاریخ ساعت 10 تعیین می نماید.

تاریخ وقوف عیب خودرو ضروری است.

کارشناس منتخب نظریه کارشناسی خود را با این شرح که چون قسمتهای ذکر شده در چهار بند مختصر بوده با عنایت به کارکرد خودرو و مدل آن جمع کل خسارت با افت همان هفت میلیون ريال می باشد.

سپس دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل صدور رأی می نماید.

برای مشاوره با وکیل خرید اینترنتی به راحتی می توانید با وکلای متخصص مشاوره بگیرید .

رای دادگاه در فسخ معامله

راجع به دعوی محمد با وکالت بعدی کار آموز وکالت پایه یک دادگستری شهرستان وکالت ناشی از توکیل آقای که وکیل اول به وی اعطای وکالت نموده است به طرفیت آقای مرتضی به خواسته رسیدگی و صدور حکم به 1- فسخ قرارداد عادی مورخ . 28/4/89 در مورد یک دستگاه اتومبیل سواری پراید هاچ بک سفید به شماره انتظامی ایران به علت عیب بیع و غبن فاحش مقوم به پنجاه و یک میلیون ريال . 2- استرداد مبلغ دو ملیون و پانصد هزار ریال وجه نقد پرداخت شده بابت ثمن معامله 3- استرداد لاشه چکهای شماره و عهده بانک ملی بانضمام چک هزینه ها و خسارت دادرسی

که وکیل ردیف دوم خواهان به شرح صورتمجلس جلسه دادرسی مورخ .17/12/89 دادگاه در مورد بخش اول خواسته ومنجزاً صدور حکم بر فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 28/4/89 به سبب خیار بیع را نموده است با بررسی اوراق و محتویات پرونده در مورد قسمتهای اول و دوم خواسته . اولاً اعمال حق فسخ به سبب عیب مبیع منوط به آن است که متعاملین حین تشکیل بیع خیار را به صورت صریح یا ضمنی ساقط ننموده باشند . در حالی که جمله مندرج در ذیل مبایعه نامه مبنی بر اینکه ( فسخ قرار داد و هر گونه پشیمانی طرفین تا 24 ساعت می باشد ) . ظهور به اسقاط حق فسخ عقد بیع 24 ساعت پس از انجام معامله از متعاملین دارد.

ادامه رای

و با توجه به اسقاط این حق طرح دعوی جهت فسخ بیع موجه نمی باشد . ثانیاً با توجه به اینکه مبایعه نامه در تاریخ 28/4/89تنظیم گردیده خواهان به شرح صورت جلسه دادگاه عنوان نموده . حدود 25 روز پس از تنظیم قرار داد به عیب مبیع مبنی بر اینکه رنگ شدگی . سقف خودرو واقف شده اقتضاء او طرح دعوی با رعایت . فوریت از تاریخ علم به عیب بوده در حالیکه تقدیم دادخواست جهت فسخ قرارداد و اعمال خیار در تاریخ . 17/6/89 به عمل آمده که مغایر با فوریت است ثالثاً دادگاه بررسی عیب مورد ادعای خواهان را به کار شناس رسمی واجد صلاحیت ارجاع نموده .که کارشناس منتخب در بند. 4 نظریه تقدیمی ثبت شده به شماره 147 -6/10/89 که اعتراض نیز از طرف خواهان و وکلای وی به آن صورت نگرفته اظهار نموده است آثار ضربه روی درب جلو و عقب  مشاهده می گردد که بعد از تاریخ 28/4/89 ایجاد گردیده

ادامه رای

و با توجه به اینکه موارد مذکور نیز عیب جدید محسوب می گردد . که بعد از عقد بیع و در زمانی که مبیع در در تصرف خواهان بوده ایجاد گردیده . با حدوث عیب جدید فسخ بیع ناشی از عیب قبلی ساقط گردیده و خواهان صرفاً محق در مطالبه ارش خواهد بود . علیهذا دادگاه دعوی خواهان را در بخشهای اول و ودم خواسته وارد و موجه تشخیص نداده و به استناد مواد . 157-448-435-219 و بند 3 ماده 429 مجموعاً از قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی در این قسمت ها صادر و اعلام می نماید . و در مورد بخش دیگر خواسته مبنی بر استرداد چکهای شماره 956639 و 956641 . با توجه به اینکه خواهان طی لایحه ای ثبت شده شماره 950- 22/6/89 خواسته خود را در این بخش استرداد نموده . به استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست نسبت به آن صادر و اعلام می گردد . این رأی نسبت به خواهان حضوری محسوب و ظرف 20 .روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای محترم تجدید نظر استان مرکزی است . دفتر دادنامه به طرفین و وکلای خواهان ابلاغ گردد.

 رییس شعبه دادگاه حقوقی عمومی

منابع حقوقی :

مواد 157-448-435 -219 قانون مدنی و بند 3 ماده 429  قانون مدنی – بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی

مشاوره با وکیل خرید اینترنتی در سریع ترین زمان

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .