مشاوره با وکیل قیمت زمین شهرداری

شهرداری

مشاوره با وکیل قیمت زمین شهرداری . شهرداري ها به موجب قانون نوسازی و عمران شهری مكلف می باشند بهاي اراضي و اماكن و مستحدثات مشمول طرحهاي عمراني و نوسازي و احداث و توسعه معابر را پرداخت نمایند . در این پرونده با توجه به اینکه شهرداری جهت اجرای طرح فضای سبز زمینهای خواهانها را تصرف نموده است لذا می بایست با نظر کارشناس ملک مذکور ارزیابی و به نرخ روز قیمت آن محاسبه و توسط شهرداری نسبت به پرداخت آن اقدام شود. که با توجه به قانون مسئولیت مدنی هر کس موجب لطمه و خسارتی به اموال افراد وارد نماید مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد.

در زیر یک نمونه پرونده در خصوص مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری برای شما آورده شده است .

خواسته : الزام خوانده به پرداخت بهای زمین به متراژ 1494 متر مربع از پلاک ثبتی/4 بخش 2 به قیمت روز و مطالبه خسارت دادرسی مقوم به …/…/51 ريال

دلایل و منضمات : 1- فتوکپی مصدق سند مالکیت 2- فتوکپی مصدق حصر وراثت

گردشکار:

شرح دادخواست :

 ریاست محترم دادگستری با سلام و احترام باستحضار می رساند :

 موکلین به موجب اسناد مالکیت ضمیمه دادخواست جمعاً مالک 1494 متر مربع از پلاک ثبتی /4 بخش 2 می باشد که این زمین در محدوده میدان که در حال حاضر در طرح تعریض خیابان قرار گرفته و شهرداری نیزاز پرداخت بهای زمین تا به امروز خودداری نموده است لذا به موجب این دادخواست درخواست رسیدگی و سپس  الزام خوانده به موارد مندرج  درقسمت خواسته مورد استدعاست .

دفتر شعبه با ارسال نامه ای به اداره ثبت اسناد و املاک جریان ثبتی پلاک 4 فرعی از اصلی بخش 2 و اسامی مالک و مالکین را خواستار می شود.

دفتر وقت رسیدگی به تاریخ تعیین می نماید . و نسخه ثانی دادخواست را برای خوانده ارسال می نماید .

مشاوره
وکیل

مشاوره با وکیل قیمت زمین شهرداری می تواند شما را به حقوق قانونی خود برساند .

مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری

به تاریخ در وقت مقرر جلسه رسیدگی شعبه 5 تشکیل وکیل خواهان ها و نماینده حقوقی اداره خوانده طی معرفی نامه ثبت شده حضور دارد . وکیل خواهان اظهار می دارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این توضیح که موکلین و راث قانونی مرحوم حبیب اله می باشند که آن مرحوم مالک رسمی شش دانگ پلاک ثبتی /4 بخش 2 بوده و بخشی از اراضی را اداره قند و شکر گرفته و بقیه آن را به مساحت 1494 متر را شهرداری تصرف کرده و آگهی تملک نیز در تاریخ 4/8/88 منتشر کرده از موکلین عوض نمی خواهند و فقط پول می خواهند .

نماینده حقوقی شهرداری اعلام می نماید که چنانچه زمین مورد بعد از بررسی دقیق توسط شهرداری تصرف شده باشد . شهرداری آمادگی دارد وفق مقررات و موازین قانونی توافق نماید . درخواست نموده که بدواً موضوع از طریق کارشناسی ثبتی و نقشه برداری در محل عملاً پیاده گردد و در صورت ثبت نسبت به اعمال ماده 45 آیین نامه قانون ثبت اقدام شود .

سپس دادگاه با توجه به ضرورت جلب نظر کارشناس ثبتی و ارزیاب به ترتیب به قید و قرعه آقای را به عنوان کارشناسی ثبتی و آقای را به عنوان کارشناس ارزیاب هر کدام به مبلغ ششصد هزار ریال انتخاب نمودند .

قرار کارشناسی

کارشناس ثبتی با مطالعه پرونده ثبتی و مراجعه به محل و نوع پلاک در حد طبیعت و پیاده نمودن آن و ملاحظه نقشه تفصیلی و ترسیم نقشه کروکی از موقعیت پلاک به دادگاه اعلام نماید آیا خوانده از اراضی این پلاک جهت شارع تصرف نموده یا خیر و در صورت ثبت بودن میزان تصرفات اعلام گرددو کارشناس دیگر با توجه به نظریه کارشناسی دیگر با توجه به موقعیت محل وقوع پلاک از  حیث وضعیت شهری و استواری اراضی و بدون تأثیر طرح در ارزش زمین نرخ عادله روز زمین تصرف شده اقدام نماید.

نامه اداره  ثبت اسناد و املاک  به دفتر دادگاه واصل می گردد و در آن اعلام می گردد سند پلاک موصوف به نام حبیب اله  صادر و تسلیم شده و طی صورتجلسه تفکیکی به دو قطعه تفکیک شده و قطعه اول به اداره کل قند و شکر انتقال و قطعه دوم در مالکیت نامبرده بدوی باقی مانده و برابر گواهی حصر وراثت به وراث وی سند مالکیت سهم الارثی صادر شده است به استثناء ثمنیه اعیانی.

به تاریخ جلسه اجرای قرار کارشناسی تشکیل و کارشناسان منتخب به همراه وکیل خواهانها و نماینده حقوقی خوانده در دادگاه حضور پیدا می کند و مفاد کارشناسی به آنها ابلاغ می گردد.

نظریه کارشناسی :

نسبت به شش دانگ باقی مانده پلاک 4 فرعی از اصلی واقع در بخش 2 به نام خواهانها ع. الف هرکدام نوزده و یک پنجم از 96 شعیر – غ . م شش و دو پنجم شعیر شاع از 96شعیر شش دانگ به استثنای ثمینه اعیانی سند صادر شده است . با عنایت به سوابق موجود در شهرداری پلاک مذکور در مسیر طرح فضای سبز قرار گرفته مساحت آن بالغ بر 1494 متر مربع بوده بنابراین به ترتیب بالا ع .و غیره هر کدام 80/298 متر – س. 20/199 متر مربع – الف . 40/149 متر مربع – ع. 60 / 99 که با توجه به موقعیت پلاک مذکور از جمله مساحت پلاک و روند نزولی قیمت اراضی و کاربری فضای سبز از قرار هر متر مربع 000/950/1 ریال براورد که کل شش دانگ بالغ بر 000/300/913/2 ریال اعلام می گردد .

عزت اله و هر کدام  000/660/582 ريال

س : 000/440 / 388 ريال

ا : 000/330/291 ريال

غ : 000/220/194ريال

در خصوص دعاوی شهرداری مشاوره با وکیل قیمت زمین شهرداری راهنمایی و کمک دریافت کنید.

سپس دادگاه با توجه به ملاحظه نظریه کارشناسی ثبتی و ارزیابی و اعلام اعتراض به نظریه مذکور اقدام به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

خواسته مطالبه بهای زمین

راجع به دادخواست آقای ع وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه به وکالت از آقایان و خانم ها . 1- س.م فرزند ح2- الف 3- الف هردو م فرزندان ح 4- غ. م ف ح 5- ع فرزند ح6- الف 7- االف 8- ن 9- خ 10 – ز . ک جملگی خواهانها ردیف ششم به بعد وراث مرحوم ی به طرفیت شهرداری به خواسته الزام خوانده به پرداخت بهای زمین به متراژ 1494 . متر مربع از پلاک ثبتی /4 بخش  مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطابق خسارت دادرسی با بررسی اوراق و محتویات پرونده . نظر به اینکه برابر جوابیه شماره 7754 اداره ثبت به استعلام دادگاه سند مالکیت قطقه دوم تفکیکی پلاک ثبتی شماره . 4 فرعی اصلی واقع در بخش 2 به نام مورث خواهانها مرحوم ح صادر و تسلیم گردیده است .

با توجه به مندرجات گواهی های حصر وراثت ابرازی خواهانهای ردیف دوم سوم و پنجم . تعدادی از وراث مستقیم آن مرحوم و خواهانهای ردیف اول و جهارم وراث مرحوم ح و ردیفهای ششم به بعد وراث مرحوم ی . و از وارث مع الواسطه مرحوم ح می باشند واحدی از وراث آن مرحوم نیز مرحومه ک است . که طرح دعوی ننموده است و وکیل خواهانهای مدعی تصرف اراضی موروثی پلاک ثبتی فوق توسط اداره خوانده گردیده و ضرورت جلب نظر کارشناس ثبتی و ارزیابی دادگاه بررسی موضوع را به کارشناسی رسمی ثبتی و ارزیابی ارجاع نموده است که کارشناسان منتخب دادگاه طی نظریه ثبت شده اظهار نظر نموده اند مساحت پلاک ثبتی شماره /4 بخش 2 1494 متر مربع بوده که در مسیر طرح فضای سبز قرار گرفته است .

ادامه رای

ارزش شش دانگ آن به مبلغ 000/300/913/2 ريال می باشد . پس از کسر مبلغ ریالی سهم الارث مرحوم ک از این مبلغ ارزشی سهم الارث هر یک از وراث از مبلغ فوق را تعیین نموده اند . که نظریه کارشناسی به وکیل خواهانها و نماینده حقوقی اداره خوانده ابلاغ و اعتراض نسبت به آن صورت گرفته و نظریه کارشناسی مغایرتی نیز با اوضاع و احوال  مسلم ومحقق قضیه ندارد . علیهذا دادگاه خواسته وکیل خواهانها را وارد و موجه تشخیص و به استناد صدر ماده 20 قانون نوسازی و عمران شهری و مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198و 519 و مفهوم مخالف ماده 265 مجموعاً از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت اداره خوانده به پرداخت مبلغ 000/970/621/2 ریال .

نرخ عادله روز مالکیت موروثی خواهانها از اراضی تصرف شده پلاک ثبتی فوق الذکر به عنوان اصل خواسته و مبلغ پنجاه و شش میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال خسارت دادرسی شامل 000/971 ريال هزینه دادرسی – 000/200/1 ريال دستمزد کارشناسی و 000/4405 ريال حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی از جهت تسبیب در حق خواهانها صادر و اعلام می نماید که قدرالسهم خواهانهای ردیف دوم و پنجم از اصل محکوم به پانصدو هشتادودو میلیون و ششصدو شصت هزار ریال – ردیف اول سیصدو هشتادو هشت میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال – ردیف دوم دویست و نودو یک میلیون و سیصد هزار ریال – ردیف چهارم صدو نودو چهار میلیون و دویست و بیست هزارریال و دیگر خواهانها به عنوان وراث مرحوم یداله پانصدو هشتادو دو میلیون و ششصد و هشت هزار ریال است که به نسبت سهم الارث بین آنها قابل تقسیم است .

ضمناً صدور اجرائیه پس از واریز مبلغ پنجاه و یک میلیون و چهار صدو شصت و نه هزار ریال مابه التفاوت هزینه دادرسی و دو میلیون و ششصد و بیست هزار ریال تمبر مالیاتی وکیل است و هزینه دادرسی پس از واریز قابل محاسبه در اجرائیه به عنوان خسارت دادرسی است و همچنین خواهانها مکلفند همزمان با دریافت محکوم به نسبت به انتقال سند مالکیت مشاع خود در پلاک ثبتی فوق الذکر به اداره خوانده اقدام نماید .این رأی نسبت به طرفین حضوری محسوب  ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاهای محترم تجدید نظر استان است .

رییس شعبه د ادگاه عمومی حقوقی

مشاوره با وکیل در مورد زمین شهرداری

مطالبه قیمت زمین از شهرداری یک امر تخصصی حقوقی است . بهتر است مشاوره با وکیل قیمت زمین شهرداری را از دست ندهید .

تجدید نظرخواهی

خوانده پرونده شهرداری نسبت به دادنامه صادره تقاضای تجدیدنظر خواهی می کند . در لایحه تجدیدنظر خواهی خود اعلام می نماید . اولاً پلاک ثبتی مورد ادعای تجدید نظر خوانده فاقد طول و اندازه از حیث نقاط ثابت بوده است . تطبیق موقعیت مکانی ملک مورد تنازع با محل و مطابق  با نقشه های ثبتی از حیث استوار دقیق محل امکان پذیر نبوده . کارشناس محترم بدواً می بایست وفق نقشه تفکیکی قطعه مورد نظر را با توجه به نقشه هوایی و طرح تفصیلی شهرداری تطبیق و بدواً مبادرت به اعلام نظریه کارشناسی می نمود . ثانیاً زمان اجرای طرح در ارزیابی در تقویم ملک موثراست و ملاک تقویم بهای زمین زمان اجرای طرح می باشد نه قیمت عادله روز ملک .

یک نسخه از دادخواست تجدیدنظر خواهی برای تجدیدنظر خواندگان ارسال تا ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ چنانچه لایحه ای داشتند ارسال نمایند . سپس پرونده برگ شماری و به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می گردد . (دفتر کل دادگاههای تجدیدنظر استان )

وکیل خواهانها آقای طی لایحه ای پاسخ تجدیدنظر خواهی را می دهد . اظهار می دارد طول و ابعاد زمین از حیث مطابقت با نقشه ثبتی کاملاً امکان پذیر بوده است . ثانیاً ادعای شهرداری مبنی بر بالا بودن نظریه کارشناسی ارزیابی فاقد وجاهت است . چرا که چنانچه شهرداری اعتراضی داشت می بایست به نظر کارشناس اعتراض می نمود.

پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان ارجاع میگردد . به تاریخ وقت فوق العاده جلسه شعبه تشکیل و ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید .

رای دادگاه تجدیدنظر استان

از بررسی محتویات  نظر به اینکه اعتراض تجدید نظر خواه در حدی نبوده که بر اساس رأی صادره خللی وارد و نقص آن را ایجاب نماید . رای مزبور موافق مندرجات پرونده صادر شده است . لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته (با این توضیح که میزان سهم الارث ریالی خانم ک 000/330/291ریال مابه ازای 149/40 متر مربع از باقی مانده پلاک چهار فرعی از اصلی بخش 2 از از متراژ 1494 متر مربع مورد تصرف شهرداری محکوم شده است تأیید می گردد. این رأی قطعی است .

رییس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده سپس به شعبه بدوی ارسال و توسط خواهنها تقاضای صدور اجرائیه می گردد . شهرداری اراک نیز طی نامه ای اعلام می دارد در اجرای قانون راجع به منع اموال منقول و غیر منقول شهرداریها محسوب 14/2/1361 . مجلس شورای اسلامی نسبت به تأمین اعتبار ریالی مبلغ محکوم به از تاریخ ابلاغ اجراییه به شهرداری به مدت یک سال دارای مهلت می باشد.

منابع حقوقی:

ماده 20 قانون نوسازی و عمران شهری –  مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی –  مواد 198و 519 و مفهوم مخالف ماده 265  قانون آیین دادرسی مدنی

برای مشاوره با وکیل قیمت زمین شهرداری از وکیل متخصص سوال نمایید.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .