مشاوره حقوقی تلفنی اعسار

اعسار

برای مشاوره حقوقی تلفنی اعسار همین حالا می توانید از طریق این سایت مشاوره دریافت نمایید .دادخواست اعسار می بایست به دادگاهی داده شود که حکم بدوی را صادر نموده است و مدعی اعسار می بایست شهادت کتبی 2 نفر را که با اوضاع زندگی و معیشتی وی آشنا هستند را به دادگاه ارائه نماید و دلایل و مدارک خود را جهت اثبات اعسار تقدیم نماید . دادگاه از شهود تحقیق و چنانچه خوانده نسبت به اعسار وی اعتراضی داشت به دلایل و مدارک وی جهت اثبات ملائت مدعی اعسار رسیدگی می نماید. چنانچه دادگاه اعسار خواهان را احراز نمود حکم به اعسار موقت صادر می نماید و مبلغ محکوم به را با اقساطی که مناسب حال خواهان برای پرداخت است تقسیط می نماید.

خواسته : اعسار از پرداخت محکوم به

در خواست رسیدگی و صدور حکم به اعسار اینجانب از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و حق الوکاله موجود در دادنامه صادره از شعبه دادگاهای عمومی به شماره 882 جمعاً به مبلغ 000/317/59 ریال

دلایل و منضمات : 1- شهادت شهود 2- در صورت لزوم استعلام و تحقیقات محلی 3- کپی دادنامه صادره از شعبه 5 حقوقی 4- استشهادیه محلی و شوراء

مشاوره
وکیل
شرح دادخواست :

 ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

اینجانب وفق دادنامه صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقی محترم به پرداخت مبلغ 000/000/56 ریال در حق خوانده و 000/317/3 ریال هزینه دادرسی شده و به جهت عدم اعتراض به دادنامه فوق قطعی گردیده است که به جهت عدم تمکن مالی و به لحاظ اینکه شغل بنده آزاد و کار گر بوده و شغلم نیز فصلی می باشد و از طرفی دارای چهار سر عائله و مستأجر بوده از پرداخت یکجای محکوم به وهزینه دارسی عاجز می باشم که به ناچار با تقدیم تاین دادخواست درخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح مندرج در ستون خواسته را دارم .

                                                                                                خواهان

برای مشاوره حقوقی تلفنی اعسار از وکلای ما بهره بگیرید .

دعوی اعسار دعوی غیر مالی است .

ریاست دادگاه دستور ثبت پرونده و تعیین وقت رسیدگی را صادر و می نماید و وقت رسیدگی به تاریخ ساعت 30/11 تعیین می گردد.

نسخه ثانی دادنامه برای خوانده ارسال می گردد و در اخطاریه خواهان درج می نماید که شهود امضاء کننده شهادت خود را جهت تحقیق در جلسه دادرسی حاضر نماید . و در اخطاریه خوانده نیز درج شود حضور شما جهت استماع شهادت شهود الزامی می باشد و در صورتی که دسترسی به اموالی از خواهان دارید لازم است لیست آنها را در جلسه دادرسی اعلام نمایید .

در وقت مقرر جلسه رسیدگی شعبه تشکیل می گردد و طرفین پرونده حضور دارند آقای نیز به وکالت از خوانده اعسار حضور دارد . خواهان اظهار می دارد عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است بیکار هستم و مستأجر و می توانم ماهیانه دو میلیون ریال قسط بدهم و تقاضای استماع شهادت شهود را دارم . وکیل خوانده نیز اظهار نمود خواهان اعسار دارای شرایط اعسار نبوده تقاضای رد دعوی خواهان مورد استدعاست و سپس دادگاه در اوراق جداگانه ای اقدام به تحقیق از شهود خوهان اعسار به صورت انفرادی و بدون حضور طرفین می نماید و شهود اظهار می دارند که خواهان را می شناسند و ایشان توانایی پرداخت یکجای محکوم به را ندارد . نهایتاً طرفین درخواست استمهال به مدت یک هفته از دادگاه جهت حل اختلاف و فروش خودرو پراید را می نماید و پرونده در وقت نظارت قرار می گیرد .

به تاریخ در وقت نظارت شعبه 5 خواهان اعسار طی لایحه اعلام می نماید خودرو پراید را فروخته است و تقاضای اعسار ثبت به مابقی محکوم به را دارد . فلذا دادگاه به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه اعسار

راجع به دعوی آقای صفر فرزند به طرفیت آقای وحید فرزند با وکالت علیرضا وکیل پایه یک دادگستری به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر اعسار از پرداخت مبلغ 000/317/59 ریال محکوم به موضوع دادنامه 0882-11/12/89 صادره از این دادگاه در پرونده شماره بایگانی 880457ح5 که خواهان طی لایحه ثبت شده در خواست صدور حکم به اعسار و تقسیط به مبلغ 000/317/59 ریال از محکوم به را نموده است .

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه شهود خواهان اعسار با احضار شهادتنامه و طی تحقیقات صورت گرفته از آنها در جلسه دادرسی با تشریح وضعیت مالی معیشتی و شغل و میزان درآمد نامبرده عدم تمکن مالی وی از پرداخت محکوم به را گواهی نموده اند و با توجه به اینکه خوانده اعسار و وکیل وی دفاع موثر و موجهی در قبال خواسته خواهان نسبت به این مبلغ از محکوم به به عمل نیاورده و مالی که تکافوی پرداخت نموده و مغایر با ادعای خواهان می باشد به دادگاه معرفی ننموده اند

لذا دادگاه خواسته خواهان را به شرح آتی وارد و موجه تشخیص و به استناد مواد 1و 23 قانون اعسار و ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای مبلغ نوزده میلیون و سیصد و هفده هزار ریال از محکوم به موضوع دادنامه صدر الذکر صادر و اعلام می نماید . و با توجه به اینکه نامبرده قادر به کار و تلاش و درآمد جهت ایفاء دین بوده و متمکن از پرداخت به صورت اقساط است و با در نظر داشتن جمیع اوضاع و احوال دادگاه به استناد ماده 37 قانون اعسار و تبصره ماده 19 آیین نامه موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم بر تقسیط محکوم به از قرار پرداخت ماهیانه مبلغ یک ملیون و دویست هزار ریال از تاریخ 31/4/89  به بعد با افزایش

بیست درصدی اقساط برای سال دوم پرداخت تا استهلاک کامل بدهی صادر و اعلام می نماید و در مورد خواسته اعسار و تقسیط مبلغ چهل میلیون ریال از محکوم به نظر به اینکه خواهان اعسار طی لایحه ثبت شده عنوان نموده با فروش خودرو مورد معامله چهل میلیون ریال از محکوم به کار سازی و پرداخت گردیده و با توجه به اینکه به هر حال نامبرده درخواست رسیدگی و صدور حکم به اعسار و تقسیط باقی مانده محکوم به را ننموده لذا اظهار نظر قضایی نسبت به ادعای اعسار از پرداخت چهل میلیون ریال از محکوم به منتفی بوده و به استناد ماده 2 ق آ.د.م قرار رد دعوی نسبت به آن صادر و اعلام می نماید  این رای نسبت به طرفین حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاهای محترم تجدید نظر استان است .

  رییس شعبه دادگاه عمومی حقوقی

برای مشاوره حقوقی تلفنی اعسار همین حالا وارد و سوال خود را بپرسید.

مشاوره با وکیل اعسار

خواهان پرونده نسبت به رای صادره درخواست تجدید نظر خواهی می نماید و در لایحه تجدیدنظر خواهی خود اظهار می دارد اینجانب توانایی پرداخت اقساط تعیین شده توسط دادگاه را ندارم و مستاجر می باشم تقاضای تقسیط عادلانه تر را دارم .

نسخه ثانی دادخواست برای تجدیدنظر خوانده ارسال می گردد تا چنانچه پاسخی داشتند ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ ارسال نماید .

 وکیل تجدیدنظر خوانده طی لایحه ای اعلام می دارد اظهارات تجدیدنظر خواه کذب است و ایشان توانایی پرداخت اقساط را دارند و حتی مبلغ 000/000/2 تومان نیز در راستای ماده 87 قانون اجرای احکام در نزد صاحب خانه ایشان توقیف شده است .

پرونده شعبه دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی دادگاه تجدید نظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظر خواهی صفر به طرفیت وحید نسبت دادنامه صادره از شعبه 5 حقوقی در پرونده کلاسه که به موجب آن ر مورد دعوای نامبرده به خواسته اعسار از پرداخت یکجای محکوم به موضوع دادنامه 0882 دادگاه ضمن استماع اظهارات طرفین و شهادت شهود به استناد مواد 1و 23 قانون اعسار با صدور حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای محکوم به 000/317/19 ریال نامبرده را به پرداخت آن به صورت اقساط مقرر

ماهیانه یک میلیون و دویست هزار ریال با افزایش سالانه 20درصد ملزم نموده است پس از ابلا غ در مهلت مقرر مورد اعتراض قرار گرفته با ملاحظه پرونده و استدلال به عمل آمده نظر به عدم ارائه ایراد یا دفاع موجه موجب نقض دادنامه معترض عنه در این مرحله از رسیدگی و مطابقت رای بدوی با مستندات در نتیجه عدم اعتراض تحت مندرجات ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی هیئت دادگاه ضمن رد تجدید نظر خواهی به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید . رأی صادره قطعی است . 

مستشاران شعبه دادگاه تجدیدنظر استان

منابع حقوقی :

ماده 37 قانون اعسار –  تبصره ماده 19 آیین نامه موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی

مشاوره حقوقی تلفنی اعسار از پرداخت محکوم به و مهریه در همین سایت .

فهرست مطالب

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .