مشاوره فروش مال غیر

فروش مال غیر

برای مشاوره فروش مال غیردر همین سایت از قسمت پایین وارد مشاوره با وکیل دادگستری شوید .

قانونگذار مجازات افرادی را که اقدام به فروش مال غیر می کنند همانند مجازات جرم کلاهبرداری قرارداده است در این پرونده متهم با فروختن خودرویی که متعلق به خودش نبوده ومالکیت نداشته مرتکب جرم کلاهبرداری شده است و به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته است.مجازات قانون جرم مذکور علاوه بر رد مال ، حبس و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است مستنداً به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 می باشد.

البته ممکن است در بعضی از پرونده ها برخی ادعا داشته باشند که چون  خریدار پول من را نداده است من از معامله منصرف شده ام اما این ادعا را قانون قبول نمی کند وتا فسخ شدن معامله فرد به اثبات نرسد اشخاص حق هیچ گونه دخالت در آن مال را ندارد لذا بجای اینکه اقدام به انجام معامله مجدد نماید دعوائی در جهت فسخ معامله مطرح تا دادگاه اگر ادعای فرد را موجه دید اقدام به فسخ معامله کند وآنگاه فرد مجاز به تصرف ویا فروش می باشد نکته دیگر اینکه عدم پرداخت ثمن معامله از طرف خریدار موجب فسخ معامله نیست  و فرد نمی تواند یک طرفه اقدام به فسخ معامله نماید مگر اینکه تصریح شده باشد.

مشاوره
وکیل

موضوع اتهام : فروش مال غیر

سال وقوع جرم 89

گردشکار:

احتراماً اینجانب با توجه به وکالت تفویضی به استحضار عالی می رساند موکل در تاریخ 23/4/81 به موجب مبایعه نامه پیوست یک دستگاه تریلی ماک مدل 1976 را از مشتکی عنه خریداری نموده است که پس از مراجعات مکرر به ایشان جهت انتقال سند رسمی خودرو ناگزیر به طرح دعوی حقوقی با موضوع  تنظیم سند رسمی به طرفیت ایشان و صاحب سند گردیده که حسب دادنامه شماره 86/.

صادره از شعبه حقوقی مشخص گردیده که ایشان بدون اذن مالک رسمی در حالی که خودرو به صورت امانت در ید ایشان بوده اقدام به فروش آن نموده که اقدام مجرمانه مشتکی عنه مشکلات عدیده ای را متوجه موکل که کل سرمایه خود را بابت خرید خودرو مذکور به مشتکی عنه پرداخته ساخته است. علی ایحال با عنایت به اینکه عمل مشتکی عنه واجد وصف مجرمانه بوده است و سوء نیت ایشان بالاخص با صدور دادنامه شعبه سوم حقوقی محرز می باشد تقاضای تعقیب و اعمال کیفر متناسب مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را دارم.

پرونده با دستور دادستان به کلانتری مربوطه ارجاع می گردد و عین شکوائیه جهت انجام تحقیقات مقدماتی از شاکی و شهود وی پیرامون موضوع شکایت ، جمع آوری ادله و مدارک شاکی ارسال می گردد مقرر است در معیت طرفین و شهود شاکی به دادسرا ارسال گردد و از مدعی فعلی مالک خودرو به عنوان مطلع تحقیق شود.

در کلانتری از شاکی ( وکیل) تحقیق به عمل می آید که همان اظهارات شکوائیه را عنوان می نماید و برگ احضاریه برای متهم ارسال و لیکن به کلانتری مراجعه نمی نمایند و با این وصف پرونده جهت اقدام مقتضی به دادسرا ارسال می گردد.

با توجه به مجهول المکان بوده متهم و عدم دسترسی به ایشان مراتب یک نوبت در روزنامه چاپ و به این شرح که در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری به متهم ابلاغ می شود تا ظرف 1 ماه از تاریخ نشر آگهی جهت انجام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع در شعبه 3 بازپرسی حضور یابد در صورت عدم حضور دادسرا وفق مقررات با توجه به دلایل و مدارک موجود در پرونده اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.

در تاریخ 9/11/در وقت احتیاطی پرونده تحت نظر قرار می گیرد و با ملاحظه اینکه متهم علیرغم ابلاغ قانونی احضاریه حاضر نشده اند فلذا با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم تحقیقات به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید.

مشاوره فروش مال غیر با وکیل بهترین راهکار حقوقی

فروش
مشاوره رایگان به وکیل

قرار مجرمیت

در خصوص اتهام نادر دائر بر فروش مال غیر یکدستگاه خودرو تریلی ماک موضوع شکایت ح با وکالت ف با عنایت به دلایل و امارات ذیل :

1- شکایت شاکی خصوصی   2- اظهارات آقای ن.ا به عنوان مدعی خودروی مذکور    3- عدم حضور متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی با وصف ابلاغ احضاریه

بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است علیهذا قرار مجرمیت وی صادر و مراتب در اجرای بند ک ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد.

پس از موافقت دادیار اظهار نظر با قرار صادره کیفرخواست صادر می گردد.

البته کیفرخواست غیابی صادر و به استناد ماده 1 راجع به انتقال مال غیر با رعایت ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تقاضای مجازات متهم می شود.

پرونده به شعبه جزایی ارجاع می گردد و مته از طریق انتشار آگهی روزنامه احضار می گردد. آگهی یک نوبت و یک ماه قبل از فرا رسیدن وقت دادرسی منتشر می گردد.در صورت عدم حضور به استناد ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار نظر خواهد شد.

وقت رسیدگی به تاریخ 16/1/برای شاکی و وکیل ایشان ارسال می گردد.

وکیل شاکی طی لایحه ای اظهار می دارد که موکل خودرو را از مشتکی عنه خریداری نموده و پس از اینکه جهت انتقال سند رسمی به ایشان مراجعه نموده اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نموده که صاحب اصلی سند مراجعه و اظهار داشته مشتکی عنه بدون اخذ اجازه و رضایت مالک رسمی اقدام به انتقال خودرو به موکل نموده که نهایتاً حکم به بطلان دعوی خواهان به این دلیل که مشتکی عنه مالکیتی نداشته صادر و اعلام می گردد.

از مشاوره فروش مال غیر با وکیل قبل از شکایت ضرر نمی کنید .

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای ن فعلاً مجهول المکان و احضار شده از طریق انتشار آگهی که بیش از این انعکاسی از مشخصات بیشتر وی نیست دائر بر فروش مال غیر موضوع یک دستگاه خودروی تریلی متعلق به ح به شرح کیفرخواست غیابی صادره از دادسرای عمومی و انقلاب توجهاً به جمیع محتویات و اوراق پرونده با التفات به مشروح شکایت شاکی خصوصی با وکالت خانم مبنی بر اینکه خودروی فوق الذکر را به موجب یک فقره مبایعه نامه عادی مورخ 23/4/81 .

از آقای نادر در قبال مبلغ دویست و نود میلیون ریال به عنوان ثمن معامله ایشان ابتیاع لیکن پس از مراجعات مکرر خریداری و اقامه دعوی حقوقی الزام به تنظیم سند خودرو عدم مالکیت ایشان (متهم) در محاکم حقوقی محرز که با توجه به تصویر مبایعه نامه صدر الذکر و ملاحظه دادنامه شماره 86/110 صادره از شعبه سوم محاکم عمومی حقوقی موضوع پرونده کلاسه 85/شعبه مذکور عدم مالکیت متهم مشخص بوده و نیز با درنظر گرفتن عدم حضور متهم در هیچیک از مراحل رسیدگی با وصف ابلاغ قانونی و فی الواقع عدول وی از حق آخرین دفاع و مداقه در مفاد قرار مجرمیت .

مستدل بازپرس محترم شعبه سوم وسایر قرائن وامارات منعکس در پرونده من الحیث المجموع بزهکاری وی نزد این دادگاه محرز مستنداً به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 متهم موصوف را به رد اصل مال ( وجوه تادیه شده در حق ایشان ) و تجمل سه سال حبس تعزیری و نیز پرداخت مبلغ دویست و نود میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت مقرر قانونی قابل واخواهی در همین شعبه است.

رئیس شعبه دادگاه جزایی

منابع حقوقی:

ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367

برای مشاوره فروش مال غیر با وکیل دادگستری در این سایت وارد شوید .

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .