فسخ قرارداد

وکیل تلفنی فسخ

مشاوره حقوقی تلفنی فسخ


موضوع: تنفیذ فسخ قرارداد دعوی مالی هزینه دادرسی 10500 تومان صدور حکم بر تایید فسخ قرارداد مورخ 27/1/89 با احتساب کلیه خسارات قانونی مقوم بر 5010000 ریال کپی مصدق مبایعه نامه – کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن – کپی مصدق اظهار نامه دلایل و منضمات دادخواست: گردشكار: احتراماً به استحضار عالی می رساند موکل اینجانب به موجب بیع نامه مورخ 27/1/89 یک قطعه زمین به مساحت 163 متر مربع واقع در خیابان امام به مبلغ 102 میلیون تومان به خوانده فروخته است و خوانده از مبلغ فوق 100000 تومان را نقداً پرداخته و مابقی را طی سه فقره چک تعهد پرداخت نموده است. از آن جا که در مبایعه نامه شرط گردیده که چنانچه یکی از چک های مشخص شده در مبایعه نامه پرداخت نشود معامله فسخ می باشد لذا نامبرده در خصوص پرداخت چک مورخ 28/3/89 به مبلغ 25 میلیون تومان هیچ اقدامی ننموده و چک به علت کسر موجودی منجر گواهی عدم پرداخت شده که با مراجعات مكرر نيز خوانده از پرداخت مبلغ مذکور خودداري نموده و نظر به این كه مراتب فسخ مبایعه نامه از طريق اظهارنامه به خوانده محترم ابلاغ واقعي گردیده، علیهذا از آن مقام محترم تقاضاي رسيدگي وصدور حكم به تایید فسخ مبایعه نامه مورخ 27/1/88 با احتساب کلیه خسارت قانونی مستدعی است.

مشاوره با وکیل فسخ
وکیل تلفنی فسخ

مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل فسخ

وقت رسیدگی تعیین و در موعد مقرر تشکیل و خواهان حضور ولی خوانده حضور ندارد خواهان اظهار می دارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است . رای دادگاه دادگاه پس از بررسی پرونده مبادرت به صدور رای می نماید. راجع به دعواي مصطفی با وکالت می عليه محمد رضا به خواسته صدور حکم بر تایید فسخ قرارداد مورخ 27/1/89 با احتساب کلیه خسارات قانونی مقوم بر 5010000 ریال و با این توضیح که به دلالت مندرجات مبایعه نامه عادی شماره 53152 – 27/1/89 تنظیمی در بنگاه مشاوراملاك خواهان یک قطعه زمین به مساحت 163 متر مربع با اوصاف و خصوصیات مندرج در قرارداد به مبلغ 102 میلیون تومان به خوانده واگذار نموده و 100 میلیون ریال ارزش معامله، حین معامله پرداخت و خوانده نسبت به باقیمانده چند فقره چک تسلیم نموده و وکیل خواهان به شرح دادخواست و اوراق پرونده به ادعای عدم پرداخت وجه چک ها و شرط مندرج در قرارداد در مورد ضمانت اجرا تخلف از شرط درخواست رسيدگي وصدور حکم به ستون خواسته را نموده است، با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که به دلالت گواهینامه های عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه دو فقره از چك هاي صادره بابت ثمن معامله پرداخت نگردیده و منجر به گواهی عدم پرداخت شده اند و با توجه به این که برابر شرط ضمن عقد مندرج در قرارداد ضمانت اجرای عدم پرداخت وجه هر یک از چک ها باطل بودن قرارداد است، که با توجه به عدم اطلاع طرفین معامله به معنای دقیق الفاظ حقوقی و استعمال آن ها در غير ما وضع له شرط موصوف منطبق بر خیار فسخ قرارداد می باشد و با توجه به این که خواهان مراتب اعمال فسخ قرارداد را نیز طی اظهار نامه ثبت شده شماره 1808- 9/4/89 به خوانده ابلاغ نموده و مشار الیه با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه دادرسی حضور نیافته و تعرض و خدشه ای به خواسته و اصالت امضا منتسب به وي ذيل قرارداد به عمل نیامده لذا دادگاه خواسته وکیل خواهان را به کیفیت مطروحه محمول بر صحت و واقع تشخیص و به استناد فراز اخير ماده 219 و مواد 399، 449، 451، و 457 مجموعاً از ق.ا.د.م حكم بر تنفیذ فسخ مبایعه نامه صدرالذكر صادر و اعلام می نماید. هم چنین خوانده به استناد ماده 19 ق.آ.د.م به پرداخت مبلغ 2 میلیون و 820 هزار ریال خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می گردد. ضمناً دادگاه متذکر می شود پس از قطعيت راي و در صورت درخواست خوانده، خواهان ملک به استرداد مبلغ 350 میلیون ریال از ثمن دریافتی به وي محکوم خواهد بود. این رای نسبت به خوانده غیابي محسوب مي شود .

مشاوره حقوقی تلفنی وکیل فسخ

خوانده در مهلت قانوني اقدام به واخواهي از راي مذكور می نماید. جلسه دادرسی تشکیل وكيل واخواه كه در اين مرحله وارد پرونده شده است اظهار مي دارد شرط فسخ موجود در مبايعه نامه توسط بنگاه دار اضافه گردیده واين امر در زماني صورت گرفته كه قرارداد اولیه امضاء شده بوده و شرط فسخ مبنی بر پاس شدن چك ها بعداً به مفاد قولنامه اضافه شده است. نظر به این که دادنامه واخواسته موافق با محتویات پرونده صادر ومغايرتي با موازين شرع وقوانين موجد حق ندارد، واخواه و وکيل حمایتي وي در این مرحله از رسیدگی ايراد واعتراض موثر وموجهي که موجبات از هم گسيختن دادنامه واخواسته را فراهم آورد به عمل نیاورده اند و ادعای وكيل حمايتي واخواه مبنی بر جعل در مبایعه نامه با وصف الحاق مطالب دست بند3 ماده 5 قرارداد نیز کلا بلادلیل است چرا که اولا واخواه دقيقا ذيل اين مطالب را امضا نموده که به منزله تایید همه مطالب می باشد ثانیاًرای دادگاه اصل مبایعه نامه در جلسه دادرسی ملاحظه شد و حتی با چشم غیر مسلح و بدون نیاز به جلب نظر کارشناس مشخص بوده که امضا روی مطالب است ثالثاً اظهارات متصدي مشاور املاک تنظیم کننده قرارداد که در اجرای ماده 199 ق.ا.د.م در جلسه دادرسی از وی تحقیق گردیده دلالت بر تقدم مطالب دست نویس این قسمت از قرارداد به امضا واخواه و اطلاع وی از حق فسخ در صورت عدم پرداخت چک ها دارد و در مورد ادعاي پرداختی 130000000 ریال دیگر از ثمن معامله بیش از مبلغ 350000000 ریال نیز واخواه دليلي بر پرداخت این مبلغ به واخوانده با اجازه وي در پرداخت به برادرش ارائه ننموده و به لحاظ فقدان ادله اثباتی درخواست اتيان سوگند واخوانده بر انکار ادعا را نموده که قرار اتيان سوگند صادر واخوانده با رعایت موازین شرعی تشریفات قانونی بر انکار ادعای پرداخت به فرد ديگري اداي سوگند نموده که با توجه به سوگند واخوانده این ادعا نیز ساقط گردید و نسبت به مبلغ 30000000 ريال پرداختي که برادرواخوانده نیز با توجه به انکار ادعای وي با اجازه پرداخت دین به شخص دیگر و سوگند واخوانده چنین پرداختی منشاء اثر در برابر واخوانده نمی باشد علیهذا دادگاه واخواهی را غیروارد تشخیص و به استناد ماده 305 ق.آ.د.م دادنامه واخواسته را تایید و استوار می نماید. این راي نسبت به واخواه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه محترم تجديدنظر استان مركزي مي باشد.

مشاوره با وکیل فسخ

منابع حقوقی : ماده 219 ، 399، 449، 451، و 457 قانون مدنی

تحليل رای: با عنایت به اینکه بعنوان شرط در ضمن عقد بین طرفین مقرر شده عدم پاس شدن هریک از چکها حق فسخ برای فروشنده بوجود می آید و شرط مذکور نه مفسد شرط است نه مفسد عقد لذا فروشنده میتواند از حق فسخ خود به اختیار استفاده نماید البته لازم به ذکر است اعلام با اظهارنامه بعنوان اطلاع دادن از عدم وصول چک لزوماً استفاده از خیار فسخ نیست بلکه صراحتا باید اراده استفاده از این حق را به خریدار اعلام نماید ضمناً واریز وجه چک بعد از موعد و اعلام آن از طرف فروشنده به حساب نمیتواند موجب سقوط حق خیار فسخ فروشنده باشد .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *