نمونه دادخواست مطالبه خسارت

اظهارنامه الزام به انجام تعهد

در ذیل یک نمونه دادخواست مطالبه خسارت قراردادی آورده شده است . برای مشاوره بیشتر با وکلای سایت می توانید مشاوره دریافت نمایید .

ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی شهرستان سلام‌علیکم  احتراماً اینجانب به استحضار عالی می‌رساند : اینجانب مطابق مبایعه‌نامه شماره قرارداد مورخ 28/10/شش‌دانگ یک  قطعه زمین شخصی با کاربری زمین زراعی از پلاک ثبتی فرعی به ‌شماره و پلاک ثبتی اصلی به شماره حوزه  ثبتی قطعه 1 ) ( سند به شماره صفحه دفتر بخش روستای مطابق با مشخصات و مندرجات در مبایعه‌نامه و پلاک ثبتی و نقشه پیوست مبایعه نامه را از خوانده آقای خریداری نمودم . مطابق ماده‌ 4-1 قرارداد فی ‌ما بین مقرر بوده‌ است تا خوانده در مورخ 30/6/در دفترخانه اسناد رسمی شماره واقع در حوزه ثبتی ۱۰ جهت انتقال سند رسمی ملک اقدام که متأسفانه تاکنون به تعهد خود برای انتقال سند عمل ننموده است . برابر ماده 6-5 قرارداد در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی فروشنده وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ 000/000/2 ریال به‌عنوان خسارت تأخیر در اجرای تعهد پرداخت نماید. همچنین برابر توضیحات مبایعه نامه فروشنده متعهد بوده ‌است تا مطابق با نقشه پیوست قرارداد و کروکی ترسیمی و حدود اربعه ، ملک را تحویل اینجانب نماید که متأسفانه حدود ملک که مورد معامله قرار گرفته با حدود اربعه و مختصات آن در سند ثبتی تطابق ندارد .
نمونه دادخواست مطالبه خسارت

مشاوره با وکیل نمونه دادخواست مطالبه خسارت

 علی‌هذا نظر به‌ مراتب مذکور و مبایعه‌نامه استنادی فی‌مابین و احراز وقوع معامله فی‌مابین و مالکیت اینجانب بر ملک متنازع‌فیه و اینکه تنظیم سند رسمی از آثار قهری و قانونی عقد بیع می‌باشد مستنداً به مواد 10 ، 219 ، 225 ، 230 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم و انتقال سند رسمی ملک بنام اینجانب و همچنین صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت قراردادی به مبلغ 000/000/050/1 ریال بابت خسارات موضوع بند 5 از ماده 6 از مورخ 1400 لغایت تقدیم دادخواست و پس‌از آن مبلغ خسارت روزانه 000/000/2 ریال تا زمان ایفای کامل تعهد توسط خوانده مبنی ‌بر انتقال سند و همچنین نظر به اینکه به‌ محض وقوع عقد مشتری مالک مبیع می‌گردد و خوانده از تحویل زمین مطابق با نقشه پیوست قرارداد امتناع می‌نماید مستنداً به مواد 338 و 362 قانون مدنی صدور حکم بر الزام خوانده به تحویل مبیع برابر نقشه پیوست قرارداد به انضمام جمیع خسارات و هزینه‌های دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه لغایت یوم الوصول مورد استدعاست .  

          

نمونه دادخواست مطالبه خسارت
نمونه دادخواست مطالبه خسارت

موضوع : نمونه دادخواست مطالبه خسارت

شعبه صادر کننده : شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

گردشکار:

به موجب دادنامه شماره 88610200684 کلاسه 766 شعبه 2 حقوقی خواهان دادخواستی به خواسته 1- مطالبه خسارات ( غرامات و ضرر و زیان کارشناسی) 2- مطالبه هزینه دادرسی    3- پرداخت حق الوکاله   4- استدراد ثمن معامله   5- ابطال مبایعه نامه به علت مستحق للغیر بودن مبیع با این توضیح که خواهان مطابق مبایعه نامه عادی 11/10/81 اقدام به خرید یک قطعه زمین در پلاک نموده و هنگامی که برای ساخت و ساز اقدام کرده است مشخص گردیده که این زمین در مالکیت خوانده نبوده و مستحق للغیر است و بخش عمده ای از این پلاک متعلق به دولت است . در نهایت دادگاه با توجه به محتویات پرونده حکم به محکومیت خوانده صادر می نماید.نمونه دادخواست مطالبه خسارت

پس از قطعیت دادنامه صادره اجرائیه صادر می شود و در آن خوانده به پرداخت 000/600/233 ریال ثمن معامله و 000/140/176 ریال غرامت به انضمام هزینه دادرسی 963/640/2 ریال حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی به مبلغ 000/500/2 ریال در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 048/232/10 ریال بابت هزینه اجرایی محکوم می گردد.

به جهت اینکه محکوم علیه دارای اموالی در شهرستان می باشد محکوم له تقاضای اعطای نیابت قضایی می نماید. با اعطای نیابت قضایی موافقت و اعلام می گردد که چنانچه اموالی از محکوم علیه دریافت شد نسبت به توقیف و ارزیابی و مزایده آن طبق مقررات اقدام  سپس محکوم به را تحویل محکوم له داده و عین پرونده نیابت را اعاده نمائید. و نیم عشر دولتی نیز اخذ گردد.و چنانچه محکوم علیه اموالی جهت توقیف نداشت و از پرداخت امتناع نمود در راستای اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی جلب و تحت الحفظ به این اجراء اعزام شود.اجرای احکام نیابت قضائی نسبت به انجام توقیف اموال محکوم علیه اقدام و لیکن اموالی به دست نمی آید و با توجه به لایحه محکوم له تقاضای اعمال ماده می گردد. محکوم علیه تقاضای توقیف یک دستگاه خودروی محکوم علیه را می نماید و بدواً تقاضای استعلام آنرا از اداره راهنمایی و رانندگی می نماید و اداره مذکور نیز در پاسخ اعلام می نماید مالک آقای محمد می باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل مطالبه خسارت

اجرای احکام مدنی طی نامه ای به اداره راهنمایی و رانندگی اعلام می نماید خودروی کامیون کشنده به نام محمد می باشد توقیف و از نقل و انتقال آن تا اطلاع ثانوی جلوگیری به عمل آید.نمونه دادخواست مطالبه خسارت

محکوم له از اجرای احکام تقاضای اعطای نیابت قضایی نسبت به توقیف یک دستگاه اتومبیل کامیون کشنده را در شهرستان کرج می نماید. ارای احکام مدنی کرج نیز دستور توقیف خودروی مذکور را به اداره راهنمایی و رانندگی کرج می دهد و اداره مذکور نیز به واحدهای تابعه اعلام می نماید خودروی مذکور چنانچه رویت شد توقیف شود.

خودروی کامیون مذکور توسط مرجع انتظامی توقیف و مراتب به اجرای احکام دایره نیابت قضایی اعلام      می گردد. محکوم علیه مطابق فیش واریزی به حساب دادگستری مبلغ محکوم به را واریز می نماید و بعد از آن مطابق نامه اجرای احکام به ریاست دادگستری شهرستان تهران تقاضا رفع توقیف خودروی مذکور به عمل می آید و پرونده نیابت پس از اجرای کامل به اراک ارسال می گردد.

وکیل آنلاین

منابع حقوقی:

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی – ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی

استدلال و نظریه :نمونه دادخواست مطالبه خسارت

در این پرونده با توجه محکومیت قطعی محکوم علیه به درخواست محکوم له مطابق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار دارد در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی ننماید یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.که محکوم له یک دستگاه کامیون را که در شهرستان کرج است معرفی می نماید که اجرای احکام مدنی اراک مطابق ماده 50 قانون مذکور توقیف خودروی فوق الاشاره را با عنایت به نیابت قضایی صادره به تهران از دادگاه محل مربوطه درخواست می نماید و محکوم له با مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی نسبت به عدم نقل و انتقال خودرو و با مراجعه به کلانتری نسبت به توقیف خودرو اقدام و با پرداخت مبلغ محکوم به از سوی محکوم علیه پرونده مختومه می گردد.

مشاوره حقوقی در خصوص نمونه دادخواست مطالبه خسارت

فهرست مطالب

یک پاسخ

  1. برای گرفتن خسارت پولی که دست یک نفر دارم چقدر باید هزینه پرداخت کنم و به کجا باید شکایت کنم آیا خسارت دیرکرد هم می‌دهند و از کی این خسارات را حساب می کنند آیا شما خسارت دیرکرد را هم محاسبه می کنید تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .