کم کردن قسط مهریه

کم کردن قسط مهریه

برای نتیجه خیلی بهتر است در خصوص مشاوره کم کردن قسط مهریه دکمه سبز رنگ زیر صفحه را انتخاب و به رایگان با وکلای ما در ارتباط باشید.

مقاله ای در خصوص تعدیل و کم کردن قسط مهریه و اعسار از پرداخت مهریه تنظیم شده است .
اعسار از پرداخت مهریه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
در خصوص مهریه هر مقدار که باشد، زوج مالی اعم از منقول یا غیر منقول و حساب بانکی دارای موجودی باشد در قبال همه مهریه حتی اگر بالای ۱۱۰ سکه باشد توقیف می گردد . این این توقیف می تواند از طریق دادگاه یا اجرای ثبت باشد.
فقط بعضی از اموال جزو مستثنیات دین می باشد که قابل توقیف نیستند . در صورت توقیف نیز با اعتراض زوج از توقیف آزاد می گردد.

مستثنیات دین


بر طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ عبارتند از:
«مستثنیات دین
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود . مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد . عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره :چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش باشد . مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم علیه خواهد شد. مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل الوصول تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد. که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

شرایط اعسار از پرداخت مهریه به چه صورت می باشد؟


سوال بعدی راجع به مهلت دادن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و کم کردن قسز مهریه چقدر زمان می برد؟
بر طبق ماده 6 قانون فوق الذکر معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد .

مدعی اعسار (زوج) می بایستی پس از صدور حکم به یکی از دفاتر خدمات قضایی به جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند.
مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه عبارت است:
از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته.
فرم های مربوط به صورت اموال و نقل و انتقالات یک سال گذشته مدعی اعسار زوج را از دفتر خدمات قضایی می توان تهیه کرد.
استشهادیه دو نفر با درج مشخصات کامل . نشانی؛ نحوه آشنایی و اشراف به وضعیت زوج که می تواند فامیل یا از دوستان و همکاران باشد، شهادت دهند که زوج توانایی پرداخت دفعی مهریه را یک جا ندارد.
ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:
شاهد بايد علاوه بر هويت، شغل، ميزان درآمد و نحوه قانوني امرار معاش مدعي اعسار، به اين امر تصريح كند كه با مديون به مدتي كه بتواند نسبت به وضعيت معيشت وي اطلاع كافي داشته باشد، معاشرت داشته است . او افزون بر مستثنيات دين هيچ مال قابل دسترسي ندارد كه بتواند به وسيله آن دين خود را بپردازد.

اجرائیه مهریه واعسار

فرصت دادن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و کم کردن قسط مهریه یک ماه از زمان ابلاغ اجراییه می باشد.

اما اگر در فرصت یک ماهه مذکور دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نشود زوجه می تواند از دادگاه تقاضای جلب کند . در صورت جلب زوج در صورتی آزاد می شود که یا زوجه رضایت دهد و یا وثیقه گذار به تشخیص دادگاه معرفی نماید . پس از آن دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار به موجب حکم قطعی از حبس او خودداری می کند و در صورت حبس او را آزاد می کند.
در صورت رد شدن اعسار به وثیقه گذار ابلاغ می شود ظرف ۲۰ روز از ابلاغ واقعی، محکوم علیه را به دادگاه تحویل دهد.

کم کردن قسط مهریه
کم کردن قسط مهریه

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده:
هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.
رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

قانون ۱۱۰ سکه مهریه و اعسار چیست؟


به این معنی است که دادگاه فقط تا میزان ۱۱۰ سکه میتواند در صورت نپرداختن مهریه یا اقساط آن جلب صادر کند
در فرض که اعسار زوج پذیرفته نشود بر طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ صرفا تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن در خصوص مهریه، وجه نقد، امکان جلب زوج وجود دارد و با پرداخت این مبلغ خواه نقدی یا اقساط، زوج آزاد خواهد شد. نسبت به الباقی مهریه امکان جلب وجود ندارد ولی اگر اموالی از زوج به دست آید حتی در آینده، قابل توقیف می باشد.

نکته اعسار


در صورتی که مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش تقدیم دادگاه کند و در صورت قطعی شدن حکم طلاق به تجویز ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده بخواهد دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه بدهد اگر حکم بر معسر نبودن وی و یا همان نپذیرفتن اعسار صادر شود تا پرداخت کامل مهریه حتی اگر بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، نمی تواند حکم طلاق صادر شده را ثبت و اجرا نماید و همسرش را طلاق دهد.
موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چیست؟
ماده ۲ مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. تبصره * در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

اعسار و جلب

ماده ۳اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می‌شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره * چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار و کم کردن قسط مهریه خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند.

صدور قرار تامین اعسار


نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲ *
مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.
توجه شما را به مواد 7 و8 نیز جلب مينماییم:
ماده ۷_ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست .مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است . در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد . هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود.

در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

مدارک لازم اعسار مهریه

ماده ۸_ مدعی اعسار و کم کردن قسط مهریه باید صورت کلیه اموال خود را ارائه کند . این اموال شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.
هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید.

شهادت نامه شهود

شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده ۹ این قانون باشد.
ماده ۹ _شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
همینطور صدر ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عنوان می‌دارد
در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند.
صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

کلمات کلیدی:

کم کردن قسط مهریه
اعسار از پرداخت مهریه
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مستثنیات دین
اعسار مهریه
محکوم علیه
محکوم به
عدم ملائت مالی
دعوای اعسار
محاسبه مهریه

فهرست مطالب

یک پاسخ

  1. برای کم کردن قسط مهریه آیا راهی وجود دارد . چطور میتونم قسط مهریه را کم کنم چون نمیتونم پرداخت کنم. وکیل خوب در اراک برای پرونده طلاق و مهریه و خانوادگی میشه معرفی کنید . بهترین وکیل در اراک باشد . با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .